Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri


AAA

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

4857 sayılı İş Kanunun 77. maddesinde şöyle der!

İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler. İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar.

İşçi ve idari konumda çalışanlar yasanın kendilerine tanımış olduğu haklar ve sorumluluklar konusunda bilgilendirilmeli, çalışanların karşı karşıya bulundukları tehlike ve risklerin belirlenmesi ve alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarının hazırlanması, eğitimlerin düzenlenmesi, çalışanların bu programlara katılmasının sağlanması ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin edilmesi işverenin yükümlülükleri arasındadır.

AB Uyum Group çalışanlara ve yöneticilere yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini, firmaların çalışma şartlarını da göz önünde tutarak, eğitim salonlarımızda veya firma ortamında gerçekleştirmektedir.

Hedefimiz bu eğitimleri tüm çalışanlara ve yöneticilere vermek suretiyle yüksek bir iş güvenliği bilinci oluşturmak, böylece iş kazası ve meslek hastalıkları risklerinin minimize edilmesi ve sıfır iş kazası ve meslek hastalığı’na erişmektir.

Bunu doğrultuda amacımız; işletmelerde yıllık eğitim planları çerçevesinde eğitim programları düzenleyerek, yönetmelikte belirlenen eğitim konu başlıkları başta olmak üzere işletmeye ve bulunduğu sektöre uygun eğitim konularını belirlemek, çalışanların bilinç düzeylerini yükseltmek, iş güvenliğine herkesin katkıda bulunduğu çalışma ortamları oluşturmaktır.
abuyum.com egitim

 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerince firmanıza uygulanacak olan "Cezai Müeyyideler".

  1. İşyeri tehlike sınıfı ne olursa olsun
  2. İşyerinde 50'den az ya da çok çalışan olsun ya da olmasın
  3. Tüm işletmelerin
  4. Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi için bir süre veya kademeli geçiş söz konusu olmadığından,

Kanunun 4 üncü maddesi gereğince, 01.01.2013 tarihi itibariyle, iş sağlığı ve güvenliği yönünden işveren çalışan işçi veya idari personelini eğitmekle yükümlüdür. Yükümlülük tüm işverenler için 01.01.2013 tarihi itibariyle başlamıştır. Aksi halde  aynı yasanın 26 ıncı maddesinin, 1. fıkrasının a) bendine göre: Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir yükümlülük için ayrı ayrı ikibinyüzellialtı Türk Lirası olmak üzere toplam dörtbinüçyüzoniki Türk Lirası ceza uygulanır.

Eğitim konularımız:

• İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Bilgilendirme Eğitimi
• İş hukuku- yasal sorumluluklar
• İş Kazaları ve meslek hastalıkları
• Yangın Eğitimleri ve tahliye tatbikatı senaryoları
• Acil Durumlarda Alınması Gereken Önlemler
• Kişisel Koruyucu ekipman kullanımı ve seçimi
• Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri
• Elektrik İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
• El Aletleri ve İş ekipmanlarının Kullanımında alınacak güvenlik tedbilreri
• Basınçlı Kaplarda alınacak güvenlik tedbirleri
• Kaldırma, Taşıma, İstifleme ve Depolamada Güvenlik Önlemleri
• Güvenlik ve Sağlık İşaretleri
• Ergonomi
• Patlayıcı Maddelerle Çalışmalarda Alınacak İş Güvenliği Tedbirleri
• Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
• İş Makineleri
• Yüksekte Çalışmalarda Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
• Tamir, Bakım ve Onarım İşlerinde alınacak güvenlik tedbirleri
• İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tutulması Gereken Kayıtlar
• Fiziksel Risklere Karşı Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
• Radyasyonlu Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemleri
• Meslek Hastalıkları ve Korunma Yöntemleri
• Temel İlk Yardım Eğitimi


MEVZUAT VE CEZA

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

İKİNCİ BÖLÜM
İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri

İşverenin genel yükümlülüğü

MADDE 4 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;
a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.
b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.


İdari para cezaları ve uygulanması
MADDE 26 – (1) Bu Kanunun;
a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir yükümlülük için ayrı ayrı ikibinyüzellialtı Türk Lirası,