Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi


AAA

guvenlik_raporu_ab uyum groupguvenlik_raporu_ab uyum groupguvenlik_raporu_ab uyum groupguvenlik_raporu_ab uyum groupguvenlik_raporu_ab uyum groupguvenlik_raporu_ab uyum group

AB UYUM OSGB VE AKADEMİ'DE BELGELER NASIL HAZIRLANIYOR:

Hizmet süreci önce işyerindeki keşif ve mülakatla başlar. Uzmanlarca tetkik ve tespit edilen, işin prosesi olan tüm unsurlar ve çalışan mekanizmanın risk analizi içindeki tutumu bilahare hazırlanacak raporlara yansıtılır. İkinci aşama ofis çalışmalarında ihtisası rapor/belge olan uzmanların koordineli katılımlarıyla, iş yeri total olarak mevzuatın ön gördüğü koşullarda ele alınır ve taslak nitelikli projelendirilir. Nihayetinde verilecek hizmetin, iş/zaman/görevli-uzman gibi kriterler yönünde protokolü oluşturulur.


Otuz yıldan fazla masa ve saha tecrübesi olan  iş baş müfettişleri, maden sektöründe uzun yıllar çalışmış A sınıfı uzmanlar ve akademisyenlerimizce hazırlanmaktadır. Kesinlikle C hatta B sınıfı uzmanların hazırlayabileceği bir çalışma olmayıp, hazırlanan belgenin sonuçları itibariyle tüm tarafları bağlayan müteselsil hukuki yaptırımları mevcuttur. Belgenin oluşturulması sürecinde öncelikle akredite olmuş firmalarca yapılacak ciddi ölçümlerin, analiz ve tetkiklerin bulunması nedeniyle profesyonellik gerektirir.

Her şeyden önemlisi işveren ve yöneticiler belgenin öncelikle kendi yatırımı, çalışanları ve komşularının maddi manevi tasarruflarının korunması maksadını taşıdığı bilincine vakıf olmalıdırlar ve bu belgenin olup olmaması kamu vicdanı mentalinde düşünülmelidir.

İŞVERENLER;  tehlikeli maddeler bulundurulan kuruluşlarında büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKASI belgesini hazırlar ve belirtilen politikayı uygular. İşveren gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.

 


 

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi

MADDE 29
(1) İşletmeye başlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için, işyerlerinin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu işveren tarafından hazırlanır.

(2) Güvenlik raporu hazırlama yükümlülüğü bulunan işveren, hazırladıkları güvenlik raporlarının içerik ve yeterlilikleri Bakanlıkça incelenmesini müteakip işyerlerini işletmeye açabilir.

 


BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç:

MADDE 1 – (1)
Bu Yönetmelik, tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için alınması gerekli önlemler ile ilgili usul ve esasları belirler.

Tanımlar:

MADDE 5
(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, aksi öngörülmedikçe
c) Büyük kaza: Herhangi bir kuruluşun işletilmesi esnasında, kontrolsüz gelişmelerden kaynaklanan ve kuruluş içinde veya dışında çevre ve insan sağlığı için anında veya daha sonra ciddi tehlikeye yol açabilen bir veya birden fazla tehlikeli maddenin sebep olduğu büyük bir emisyon, yangın veya patlama olayını,

İşletmecinin yükümlülüğü:

MADDE 6 – (1)
İşletmeci, büyük kazaları önlemek ve önlenemediği durumlarda bunların etkilerini çevre ve insanlara en az zarar verecek şekilde sınırlamak için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.

Büyük kaza önleme politikası:

MADDE 8 – (1) Alt seviyeli kuruluşların işletmecileri, büyük kazaların önlenmesi ile ilgili politikasını belirten bir büyük kaza önleme politikası belgesini, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihine kadar hazırlar ve bunu muhafaza eder. Bu politika, uygun araçlar, yapılar ve yönetim sistemleri kullanılarak, çevre ve insanlar için yüksek seviyede bir koruma sağlayacak şekilde belirlenir.

Güvenlik raporu:

MADDE 9 – (1) Üst seviyeli bir kuruluşun işletmecisi, asgari olarak Ek II’nin 1 inci ve 2 nci maddesinde belirtilen bilgileri içermek kaydıyla beşinci fıkra uyarınca çıkarılacak rehberi dikkate alarak bir güvenlik raporu hazırlar veya hazırlatır.

 


6331 Sayılı İSG Kanunu’ndaki İdari Para Cezaları

MADDE 29 - Güvenlik raporu veya
büyük kaza önleme politika belgesi

26/1-m

Büyük kaza önleme politika belgesini hazırlamamak.

53.900.-TL

Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığa sunmadan işyerini faaliyete geçirmek.

86.240.-TL

İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek.

86.240.-TL

Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek.

86.240.-TL