Risk Analizi ve Yönetimi


AAA
RİSK ANALİZİ
Risk degerlendirme,riski kabul edilebilir düzeye indirebilmek amacıyla yapılan her türlü eylem ve
tehlikeyi degerlendirme yöntemidir. Riskleri degerlendirirken tehlikenin neden oldugu olayın sonuçları ve
olasılıgı dikkate alınmalıdır. Bu sayede gelecekte olabilecek olaylar ve onların potansiyel sonuçları
hakkında kararlar verebilir ve önlemler alabiliriz. Uygun bilgi kullanılarak olay hakkında çok kesin bir
sekilde emin olmasak da,en iyi tahmini yapabiliriz.
risk abuyum.com

RİSK ANALİZİ (Değerlendirmesi)

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaların bütünü ifade eder. Diğer bir anlatımla, risk analizi, riski kabul edilebilir düzeye indirebilmek amacıyla yapılan her türlü eylem ve tehlikeyi değerlendirme yöntemidir. Riskleri değerlendirirken tehlikenin neden olduğu olayın sonuçları ve olasılığı dikkate alınmalıdır. Bu sayede gelecekte olabilecek olaylar ve onların potansiyel sonuçları hakkında kararlar verebilir ve önlemler alabiliriz. Uygun bilgi kullanılarak olay hakkında çok kesin bir şekilde emin olmasak da, en iyi tahmini yapabiliriz.

 

RİSK ANALİZİ İÇİNDE:

Kaza : Kontrolün kaybedildiği andır/durumdur. Henüz sonuçlanmamış olan, kontrolsüz olarak devam etmekte olandır. Kaza, şüphesiz ki (koşullara bağlı olarak) bir müddet sonra sonuç aşamasına ulaşacak ve belki yaralanma, belki ölüm, belki maddi hasar, belki bir çevre kirliliği, belki de bunların birkaçı ile birlikte sonlanacaktır. Ve hatta belki de, herhangi bir olumsuz etkinin/zararın (yaralanma, ölüm, kirlilik, maddi hasar gibi) oluşmadığı Ucuz Atlatılmış (Nearmiss) kaza şeklinde sonuçlanacaktır.

Tehlike: Kazaya, kontrolün kaybedileceği ana neden olan durumlardır.

Kaza Öncesi ve Sonrası olarak ikiye ayrılır. Kaza öncesi durumda tehlikeler tespit edilir ve kontrolün kaybedildiği ana, duruma gelinmesi önlenir. Yüksek bir yerde çalışılıyorsa düşme tehlikesini oluşturan koşulların azaltılması gibi önlemler ile kaza öncesi durum için tehlikeler önlenmiş olur. Kaza sonrası durum ise, kaza gerçekleştikten sonra ortaya çıkacak olumsuzlukları azaltmaya, gidermeye yönelik önlemlerdir. Örneğin yüksek yerde çalışanın düşmesi sonucu kaza gerçekleşmiş olur. Kaza sonrası için alınan önlemler ile hasar azaltılır. Baret kullanılması buna bir örnektir.  

İş hayatında riskler ;

    İş yerlerinde yapılan işlerden,
    Yürütülen operasyon ve çeşitli proseslerden,
    Kullanılan maddelerden,
    Her türlü makine ve donanımlardan,
    İş yeri veya çevresinde bulunan kişilerden,
    İş yerinde oluşturulan organizasyonlardan,
    Çevre koşullarından,
    Çeşitli unsurların birbirleri ile etkileşmesinden kaynaklanır.

     

Risk değerlendirmesi çalışmalarının işverenler açısından faydaları ;


    Tehlike ve riskleri önceden görebilme,
    Uluslar arası saygınlık ve geçerlilik,
    Proaktif yaklaşımla acil durumlar için her an hazırlıklı olma,
    İstenmeyen durumların önlenmesi ile kayıpların maddi ve manevi olarak azaltılması,
    Sorumlulukların ve görevlerin belirlenmesi ve paylaşımı,
    Güvenli teknoloji seçimi ile güvenli çalışma ortamı temini.

olarak sıralayabiliriz.

 

AB Uyum olarak, işyerlerindeki olası riskleri ve tehlike oluşturabilecek noktaları belirleyerek, yapılan değerlendirmeyi ‘’Risk Değerlendirme Raporu’’olarak işletmeye sunmaktayız.

 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerince firmanıza uygulanacak olan "Cezai Müeyyideler".

  1. İşyeri tehlike sınıfı ne olursa olsun
  2. İşyerinde 50'den az ya da çok çalışan olsun ya da olmasın
  3. Tüm işletmelerin
  4. Risk değerlendirmesi yaptırılması için bir süre veya kademeli geçiş söz konusu olmadığından,

Kanunun 10 uncu maddesi gereğince, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Yükümlülük tüm işverenler için 01.01.2013 tarihi itibariyle başlamıştır. Aksi halde  aynı yasanın 26 ıncı maddesinin, 1. fıkrasının ç) bendine göre: Yasanın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene üçbin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için dörtbinbeşyüz Türk Lirası ödenmesine hükmeder.

 

ÖNEMLİ VE SÜRELİDİR!

Onbinlerce TL. cezai müeyyideye maruz kalmamanız için ivedilikle bizlere ulaşınız. Sayfanın altında yer alan "Hizmet Talep Formu"ndan veya iletişim sayfasındaki telefonlardan irtibat kurabilirsiniz.

 


MEVZUAT VE CEZALAR

 

 

6331 SAYILI, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İKİNCİ BÖLÜM
İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri

Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma
MADDE 10 – (1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu.
b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi.
c) İşyerinin tertip ve düzeni.
ç) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.
  (2) İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirler.
  (3) İşyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri; çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmalıdır.
  (4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.

(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.

 

İKİNCİ BÖLÜM
İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri

İşverenin genel yükümlülüğü
MADDE 4 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;
a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.
b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.
d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.
  (2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
  (3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez.
  (4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Teftiş ve İdari Yaptırımlar

İdari para cezaları ve uygulanması
MADDE 26 – (1) Bu Kanunun;
ç) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene üçbin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için dörtbinbeşyüz Türk Lirası, dördüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene binbeşyüz Türk Lirası,

 

 

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
MADDE 3 –
Dayanak
(1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İşveren Yükümlülüğü ve Risk Değerlendirmesi Ekibi
MADDE 5 – İşveren yükümlülüğü
(1) İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
(2) Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması; işverenin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
(3) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilere risk değerlendirmesi ile ilgili ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeyi temin eder.