Yetki Belgesine Araç İlavesi / Düşümü Hizmeti


AAA

Src Belgesi Src1 Belgesi Src2 Belgesi

 

 

 

 

 

 Bu konuda hizmet satın almak istiyorum!..

Telefonla, faksla, ofislerimizi ziyaret ederek veya "Hizmet Talep Formu"nu doldurarak bize doğrudan başvurabilirsiniz. İndirimli bedellerimizden faydalanarak belgelendirme hizmetine sahip olmak isterseniz, altta yer alan "Sepete Ekle" linkini kullanınız ve "interaktif hizmet yönergelerini" izleyeniz!

AB UYUM GROUP'a başvurunuzu yaptıktan sonra ki süreçte, belgelendirme hizmetiniz yönünde sizden isteyeceğimiz belgeler, dilekçe ve orjinal formlar, resimli ve detaylı doldurma kılavuzları ile belgelerin ve hizmetin fizibilitesine ilişkin tüm maaliyetler, detaylarıyla tarafınıza iletilecektir. Hizmet süresince firmanızla ilgilenecek olan müşteri temsilciniz her an klavye ve telefonunuza olan uzaklığınız kadar yakın olacak ve sizi yönlendirecektir.

AB UYUM GROUP ihtiyaç duyulan anda belgelendirme hizmeti verdiği gibi, daimi müşavirlik hizmeti de vermektedir.

Yetki Belgesi eki taşıt belgesine araç ilavesi ve araç düşümü hizmeti:

Yetki belgesi sahipleri, taşımacılık faaliyetleri süresince taşıt kartı olmayan ya da diğer bir anlatımla, yetki belgesinin eki taşıt belgesine eklenmemiş taşıtları taşıma faaliyetlerinde kullanamazlar. Denetime maruz kalmaları halinde bu konumdaki araç/araçlar için Karayolu Taşıma Kanunu'nun 26. maddesinin (a) bendine göre 1.144,-TL idari para cezasıyla cezalandırılırlar. Taşımacı satın aldığı aracın taşıt kartını temin etmeden, taşıtını kesinlikle trafiğe çıkartmaması gerekir.

Satın alınan araçların beyan edilerek taşıt kartıyla belgelendirilmesi nasıl ki yasal bir zorunluluk ise, yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilmiş bir aracın satılması halinde de Bakanlığa beyan edilmesi zorunluluğu vardır. Araç satışı gerçekleştikten sonra 60 gün içinde Bakanlığa beyan edilmeyen her bir araç için 5 ihtar karşılığı ceza uygulanır ki, bunun karşılığı da 5 X 90.-TL = 450.-TL idari para cezası demektir. 90 gün içinde ödenmeyen bu tür ihtara dayalı cezalar kalıcı hale gelirler. Araç ilavesi ve düşümü Bakanlığın öngördüğü formatlarda ve düzende yapılır. Taşımacının kendisinde bulunan belgeler geri alınır, araç ilavesi ya da düşümüyle ilgili düzenlemeler yapıldıktan sonra, ihtiyaç veya beyan kapsamında ki işlemlere uygun güncellemeler ve hazırlanan yeni belgeler taşımacıya iletilir. Yetki belgesine ilave edilecek olan her bir araç için ödenecek ücret 90.-TL dır.

Yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıtlı olan taşıtların yaş haddinden dolayı elden çıkarılması, kazaya uğraması, yanması, müsadere edilmesi, hurdaya ayrılması veya başka bir mücbir sebepten dolayı iş göremez duruma gelmesi ya da 31 inci maddenin altıncı fıkrasına göre yapılan re’sen düşümler sonucu, yetki belgesinin şartı olan asgari taşıma kapasitesinin altına inilmesi de, taşımacı açısından son derece önemlidir. Tüm yaşanabilecek olası taşıt düşümleri de süresi içinde beyana tabidir. Aksi halde Karayolu Taşıma Kanunu'nun öngördüğü müeyyidelerle cezalandırılır.

KTY ve KTK içinde yer alan, taşıt kartına ve beyanlara ilişkin seçilmiş bazı maddeler aşağıda sunulmuştur.

KTY / Karayolu Taşıma Yönetmeliği
ÜÇÜNCÜ KISIM
Taşıma Unsurları
Taşıtlar, Terminaller ve Taşıma İşlerinde İstihdam Edilenler
BİRİNCİ BÖLÜM
Taşıtlar
Taşıtlarda taşıt kartı bulundurma zorunluluğu ve taşıt kartında yer alacak bilgiler
MADDE 29- (1) Yetki belgesi sahipleri, taşıt kartlarının asıllarını taşıtlarında bulundurmak zorundadırlar.
(2) Taşıt kartları düzenlenirken, taşıt kartına, yetki belgesi sahibinin ticari unvanı, yetki belgesinin türü ve numarası,  taşıt kartının geçerlilik süresinin başlangıç ve bitiş tarihi, taşıtın plakası, markası, cinsi, modeli, rengi ve benzeri bilgiler yazılır.

BİRİNCİ KISIM
Başlangıç ve Temel Hükümler
İKİNCİ BÖLÜM
Temel Hükümler
Mevzuata uygun taşımacılık faaliyeti yapılması ve yasaklar
MADDE 8- (1)  Karayolu taşımacılık faaliyetlerinin ikili ve çok taraflı uluslararası anlaşma ve sözleşmelere, Kanuna, bu Yönetmeliğe ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi esastır. Buna göre:
c) Taşıt belgesine kaydedilmeyen taşıtlar, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde kullanılamaz.

(2) Birinci fıkranın (a), (b), (c), (ç) ve (ğ) bentlerine aykırı hareket edenlere her bent için Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci cümlesinde belirtilen; (d) ve (e) bentlerine aykırı hareket edenlere her bent için Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen idari para cezaları uygulanır. 

İKİNCİ KISIM
Yetki Belgesine İlişkin Hükümler
İKİNCİ BÖLÜM
Yetki Belgelerinin Verilmesi ve Süresi, Yetki Belgesi Alanların Faaliyete Başlama ve Ara Vermeleri, Yetki Belgelerinin Yenilenmesi, Değiştirilmesi ve Veraset Yoluyla İntikali
MADDE 15-Yetki belgelerinin verilmesi
(4) Yetki belgesi sahiplerinin faaliyetlerinde kullanacağı taşıtlar, yetki belgelerinin eki taşıt belgelerine kaydedilir. Taşıt belgesi ile birlikte taşıt belgesine kaydedilen taşıtların her biri için bir taşıt kartı düzenlenerek verilir.

 

 

KTK / KARAYOLU TAŞIMA KANUNU
BİRİNCİ KISIM
Başlangıç Hükümleri
İKİNCİ BÖLÜM
Taşımada Genel Kurallar

Yetki belgesi alma zorunluluğu ve taşıma hizmeti
Madde 5 - Taşımacılık, acentelik ve taşıma işleri komisyonculuğu ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği yapılabilmesi için Bakanlıktan yetki belgesi alınması zorunludur.
İkinci cümlesi: Taşımacılara, yetki belgesinden ayrı olarak taşımalarda kullanılacak taşıtların niteliğini ve sayısını gösteren taşıt belgesi ile taşımacının taşıt belgesinde kayıtlı her taşıt için düzenlenen ve taşıtta bulunması gereken taşıt kartı verilir.

Taşımacının yükümlülüğü
Madde 7 - Taşımacı, yolcuların sağlıklı, rahat ve güvenli bir yolculuk yapmasını sağlayacak tedbirleri almak, yolcu ve eşyayı taahhüt ettiği yere kadar götürmekle yükümlüdür.
İkinci cümlesi: İlgili mevzuat hükümlerine uygun bir taşıtı, nitelikli şoför ve hizmetli personeli sefere göndermek, şoförlerin sürücü belgelerinin bulunup bulunmadığını araştırmak, teknik şartlara uymayan taşıtların trafiğe çıkmasına engel olmak, güzergâh mesafesini dikkate alarak yeteri kadar şoför bulundurmak, taşıt kartları olmayan ve bu Kanunda öngörülen sorumluluk sigortası bulunmayan taşıtları trafiğe çıkarmamak hususunda taşımacı gereken özeni ve duyarlılığı göstermek zorundadır

 

Asgari kapasite şartının kaybedilmesi ve buna ilişkin kurallar:  

Bu linkten portalda yer alan pekçok konu başlığından biri olan, yetki belgesinden araç düşümleri ve kurallarına erişebilirsiniz.