Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi


AAA

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

Tehlikeli madde taşımacılık ile ilgili Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik yayınlanmış ve 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Yayımlanan yönetmelikle, ADR'ye göre tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı alanında faaliyet gösteren; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecileri,bu faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası için Ulaştırma Bakanlığına (Bölge Müdürlüklerine) başvurarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almaları zorunlu hale gelmiştir. Taşınmakta olan tehlikeli maddenin mevzuata uygun olarak ekonomik, kontrollü, seri, güvenli, insan sağlığına zarar vermeden ve çevreye olumsuz etkisi en az olacak şekilde taşınması hedeflenmektedir.
 
Yönetmeliğin Geçici 4 ve 5 inci maddelerinde tehlikeli madde taşımacılığı yapan şahıs ve şirketlerden Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi ve tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etme veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alma zorunluluğu 01.09.2014 tarihine kadar aranmayacaktır. Ancak bu tarihten sonra faaliyet belgesi olmayanların faaliyetlerine müsaade edilmeyecektir.
 
Şahıs veya şirketlerin yük taşımacılığı yapabilmesi için Ulaştırma Bakanlığından yetki belgesi alması zorunludur. Her hangi bir taşımacının Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alabilmesi için öncelikle C1, C2, K1, K2, L1, L2, R1, R2 yetki belgelerinden en az birisine sahip olması gereklidir.    Yetki belgesine sahip olup,  Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre sadece taşımacılık faaliyetinde bulunanların Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alması zorunlu değildir. Örneğin a firması tehlikeli maddeyi üreticiden almakta ve maddeyi alana taşımaktadır. Tehlikeli maddenin yüklenmesi veya boşaltılmasında görev almamışlardır. Bu şekilde faaliyette bulunanların faaliyet belgesi alması zorunlu değildir.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak isteyen işletmeler dilekçe (Bakanlıkça temin edilmektedir) işletme unvanı, adresini, iştigalini, temsile yetkili kişilerini, sermayesini, kurucularını ve ortaklarını gösteren Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile varsa değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil Gazetelerinin aslının ibrazı veya noter onaylı sureti, imza sirküsü aslı veya noter onaylı sureti, unvan, adres, kayıt tarihi, çalışma konusu ve sermayesinin yazılı olduğu Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, şahıs ise şahsın, şirkette ise temsile yetkili kişilerin adli sicil belgeleri ile birlikte Bölge Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Şahsa ya da şirkete ait aynı unvan adı altında faaliyette bulunan temsilcilikler, adreslerinin bulunduğu Bölge Müdürlüklerinden her bir temsilcilik için Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almaları gerekir. Başvuruda uygun bulunan taşımacılara 5 yıl geçerli Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi düzenlenecektir.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi'nin ücreti 500 (beşyüz) Türk Lirası'dır. Faaliyet Belgesinin yenilenmesinde, zayii veya faaliyet değişikliği nedeniyle yeniden düzenlenmesinde bu ücretin %5'i alınır. Belge ücreti her yıl Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır. Bundan dolayı matbu dilekçede bulunan faaliyet konuları (dolduran, paketleyen, yükleyen v.s.) dikkatli seçilmelidir. Sonradan yapılacak bir değişiklik için tekrar ücret ödenecektir.
 
Faaliyet belgesi almak için istenilen şartlardan birisini kaybeden (bazı maddelerden hüküm giyerek adli sicil kaydının olması, oda kaydının sonlanması gibi) taşımacılara durumun meydana geldiği tarihten itibaren 3 ay müsaade edilmektedir.  Bu süreye rağmen eksikliklerini tamamlamayan işletmelerin faaliyeti durdurulur. Faaliyeti durdurulan işletme, kaybedilen şartı en geç 3 ay içerisinde sağlamazsa Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi iptal edilir. Yapılacak, inceleme ve denetimler sonucunda, başvuru evrakında yanıltıcı bilgi ve usulsüzlük yaptıklarının tespit edilmesi halinde Tehlikeli Madde Faaliyet Belgeleri iptal edilecektir.

"Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi" ni biz çıkartıyoruz...

tehlikeli madde faaliyet belgesi