K2 Yetki Belgesi tanımı ve başvuru


AAA

 

K2 YETKİ BELGESİ ÇIKARMA, YENİLEME, ARAÇ İLAVE VS TÜM HİZMETLER İÇİN BİZİMLE İLETİŞİM KURABİLİRSİNİZ.

 

10/01/2020 tarih ve 31004 sayılı Resmi Gazete (5. Değişiklik) ile güncellenmiştir.

K2 Yetki Belgesinin tanımı, başvuranlarda ve araçlarda aranan şartlar

K2 belgesi yurtiçinde, ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, hususi eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacak şahıslara, gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür.
K2 yetki belgesi talep eden gerçek kişilerde, faal vergi mükellefi olmaları şartı aranmaz.
K2 yetki belgesinde; "Karayolu Taşıma Yönetmeliği: MADDE 14. Yetki belgesi almanın veya yenilemenin özel şartları" ile belirlenmiş olan asgari kapasite şartını sağlayacak olan taşıtların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları şartı aranmaz. Ayrıca resmi olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıtlar için de bu şart aranmayacaktır.
K2 yetki belgesi için başvuranların en az, 1 birim taşıta (kamyonet, kamyon, tır, kırkayak vs) sahip olmaları şarttır. K2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine eşya taşımaya mahsus ticari veya hususi taşıtlar yaş şartı aranmadan kaydedilir.
K2 yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgelerinin eki olan taşıt belgelerine kaydedilecek veya kayıtlı taşıt/taşıtlarının geçerli araç muayenesinin bulunması şarttır.
Sadece kamyonetlerle taşımacılık yapmak üzere K2 yetki belgesi almak için başvuran gerçek ve tüzel kişilerden, en az 1 birim taşıt dışında asgari kapasite ile 40 ıncı maddenin otuzdördüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan şart aranmaz ve bunların yetki belgesi ücretlerinde %75 indirim uygulanır.
Sadece kamyonet / kamyonetlerle taşımacılık yapmak üzere başvuranların yetki belgesi ücretlerinde % 75 indirim uygulanır ki, "yıldızlı" K2 yetki belgesi ücreti 2.500,-TL'dır. Bu şekilde yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki taşıt belgesine toplam yüklü ağırlığı 3500 kilogram’dan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiş taşıt/taşıtları kaydettirmek istemeleri halinde; K2 yetki belgesi geçerli tam ücreti üzerinden % 75 fark öderler ki; Bu durumda ödenecek olan fark, 7.500,-TL'dır. 
Kamyonetler için uygulanan ücret 2018 yılı için (*K2 belgesi) 2.500,-TL dır. Kamyonlar için uygulanan ücret 2018 yılı için (K2 belgesi) 10.000,-TL dır. K2 yetki belgesine kayıt edilecek olan her bir araç için, 300,-TL taşıt kartı bedeli Bakanlığa ayrıca ödenir.
"KTY, MADDE 34: K2 yetki belgesi kapsamındaki araçları kullanacak olan şoförlerde aranacak nitelik ve şartlar"
(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki taşıtları kullanan şoförlerin;
a) İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları, 
b) Büyük otobüs kullananlarının 26 yaşından gün almış olmaları,
c) 66 yaşından gün almamış olmaları,
ç) Tehlikeli madde taşıyan taşıtları kullananlarının, ilgili mevzuatın öngördüğü eğitimi
aldığını gösteren belgeye sahip olmaları,
d) Uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti
bağlayıcı ceza almamış olmaları,
e) Şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psiko-teknik açıdan sağlıklı olduklarını
gösteren bir sağlık raporunu, yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları,
şarttır.
(2) Birinci fıkranın (a) bendine aykırı hareket eden şoförlere, Kanunun 26 ncı maddesinin
birinci fıkrasının (l) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.
KTY, MADDE 15: Yetki belgesi almak ve yenilemek için gerekli belgeler
"Fıkra (1)" Yetki belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki belgeleri; Bakanlığa vermeleri zorunludur:
K2 yetki belgesi talep edenlerden, birinci fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenilmez.
K2 yetki belgesi talep eden gerçek veya tüzel kişilerin, E-Devlet üzerinden yapacakları yetki belgesi müracaatları kabul edilebilir ve bu Yönetmelikle belirlenen şartların sağlandığının tespiti halinde, talepleri elektronik olarak karşılanabilir.
K2 yetki belgesi sahibinin, yetki belgesinin eki taşıt belgesinde kendi adına kayıtlı olan taşıt sayısının 10 katını geçmemek üzere, 6361 sayılı Kanun kapsamında yetki belgesi sahibinin doğrudan kiracı olarak tarafı olduğu bir finansal kiralama sözleşmesi yoluyla, temin edilen sözleşmeli taşıtları yetki belgesinin eki, taşıt belgesine kaydedilebilir.
Bu yolla temin edilen taşıtların, finansal kiralama sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren yetki belgesi sahibinin adına kayıt ve tescil edilmesi şarttır. Bunun sağlanamaması veya finansal kiralama sözleşmesinin bitim tarihinin uzatılmaması halinde bu taşıt veya taşıtlar yetki belgesi sahibinin taşıt belgesinden re’sen düşülür.
"KTY, MADDE 25: Taşıtların özmal veya sözleşmeli olarak kullanılması: Sözleşmeli taşıt kullanım oranı hesabında"
K2 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı her özmal taşıta karşılık, aynı cinsten taşıt/taşıtlar sözleşmeli olarak yetki belgesinin eki taşıt belgesine eklenerek, aynı belge altında kullanımına izin verilir.
"KTY, MADDE 40: Yetki belgesi sahiplerinin ortak yükümlülükleri"
Diğer yetki belgesi sahipleri, K2 yetki belgesi sahiplerine taşıma yaptıramayacağı gibi, anlaşma veya sözleşme de yapamazlar. Yönetmeliğin ilgili fıkrasına uymayan yetki belgesi sahibi taraflara ayrı ayrı 20 uyarma verilir.
K2 yetki belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişiler, firmalarında meydana gelen unvan, adres ve 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişilere ilişkin değişiklikleri veya acentelik sözleşmelerindeki değişiklikleri ile 14 üncü maddede belirlenmiş sermaye şartını kaybedecek şekildeki sermaye azaltışlarını bildirmekle yükümlü değildirler.

K2 yetki belgesi yurt içinde, ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, hususi eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacak şahıslara, gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür.

K2 yetki belgesi talep eden gerçek kişilerde, faal vergi mükellefi olmaları şartı aranmaz.

"KTY, MADDE 14. Yetki belgesi almanın veya yenilemenin özel şartları" ile belirlenmiş olan asgari kapasite şartını sağlayacak olan taşıtların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları şartı aranmaz. Ayrıca resmi olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıtlar için de bu şart aranmayacaktır.

K2 yetki belgesi için başvuranların en az, 1 birim taşıta (kamyonet, kamyon, tır, kırkayak vs) sahip olmaları şarttır. K2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine eşya taşımaya mahsus ticari veya hususi taşıtlar yaş şartı aranmadan kaydedilir.

K2 yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgelerinin eki olan taşıt belgelerine kaydedilecek veya kayıtlı taşıt/taşıtlarının geçerli araç muayenesinin bulunması şarttır.

Sadece kamyonetlerle taşımacılık yapmak üzere K2 yetki belgesi almak için başvuran gerçek ve tüzel kişilerden, en az 1 birim taşıt dışında asgari kapasite ile 40 ıncı maddenin otuzdördüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan şart aranmaz ve bunların yetki belgesi ücretlerinde %75 indirim uygulanır.

Sadece kamyonet / kamyonetlerle taşımacılık yapmak üzere başvuranların yetki belgesi ücretlerinde % 75 indirim uygulanır ki, "yıldızlı" K2 yetki belgesi ücreti 3.792,-TL'dır. Bu şekilde yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki taşıt belgesine toplam yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiş taşıt/taşıtları kaydettirmek istemeleri halinde; K2 yetki belgesi geçerli tam ücreti üzerinden % 75 fark öderler ki; Bu durumda ödenecek olan fark, 11.374,-TL'dır. 

Kamyonetler için uygulanan ücret 2020 yılı için (*K2 belgesi) 3.792,-TL dır. Kamyonlar için uygulanan ücret 2020 yılı için (K2 belgesi) 15.166,-TL dır. K2 yetki belgesine kayıt edilecek olan her bir araç için, 454,-TL taşıt kartı bedeli Bakanlığa ayrıca ödenir.

K2 yetki belgesi düzenlenmiş gerçek kişilerin, yetki belgesi eki taşıt belgesinde sadece 1 adet kamyonet cinsi taşıtın kayıtlı bulunması ve bu taşıtı yetki belgesi sahibinin kullanması halinde, bu yetki belgesi sahiplerinden SRC türü mesleki yeterlilik belgesi aranmaz.

K2 yetki belgesine kayıtlı araç/araçları kullanacak olan sürücülerden SRC3/SRC4 türü mesleki yeterlilik belgesi ile psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olma şartı aranır.

Yönetmelik içinde geçen ve bu belgeyle ilgili diğer detaylar:

"KTY, MADDE 34: K2 yetki belgesi kapsamındaki araçları kullanacak olan şoförlerde aranacak nitelik ve şartlar"

(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki taşıtları kullanan şoförlerin;

a) İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları, 

b) Büyük otobüs kullananlarının 26 yaşından gün almış olmaları,

c) 66 yaşından gün almamış olmaları,

ç) Tehlikeli madde taşıyan taşıtları kullananlarının, ilgili mevzuatın öngördüğü eğitimi

aldığını gösteren belgeye sahip olmaları,

d) Uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti

bağlayıcı ceza almamış olmaları,

e) Şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psiko-teknik açıdan sağlıklı olduklarını

gösteren bir sağlık raporunu, yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları,

şarttır.

(2) Birinci fıkranın (a) bendine aykırı hareket eden şoförlere, Kanunun 26 ncı maddesinin

birinci fıkrasının (l) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.

 

"KTY, MADDE 15: Yetki belgesi almak ve yenilemek için gerekli belgeler"

"Fıkra (1)" Yetki belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki belgeleri; Bakanlığa vermeleri zorunludur:

K2 yetki belgesi talep edenlerden, birinci fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenilmez.

 

K2 yetki belgesi talep eden gerçek veya tüzel kişilerin, E-Devlet üzerinden yapacakları yetki belgesi müracaatları kabul edilebilir ve bu Yönetmelikle belirlenen şartların sağlandığının tespiti halinde, talepleri elektronik olarak karşılanabilir.

 

K2 yetki belgesi sahibinin, yetki belgesinin eki taşıt belgesinde kendi adına kayıtlı olan taşıt sayısının 10 katını geçmemek üzere, 6361 sayılı Kanun kapsamında yetki belgesi sahibinin doğrudan kiracı olarak tarafı olduğu bir finansal kiralama sözleşmesi yoluyla, temin edilen sözleşmeli taşıtları yetki belgesinin eki, taşıt belgesine kaydedilebilir. Bu yolla temin edilen taşıtların, finansal kiralama sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren yetki belgesi sahibinin adına kayıt ve tescil edilmesi şarttır. Bunun sağlanamaması veya finansal kiralama sözleşmesinin bitim tarihinin uzatılmaması halinde bu taşıt veya taşıtlar yetki belgesi sahibinin taşıt belgesinden re’sen düşülür.

 

"KTY, MADDE 25: Taşıtların özmal veya sözleşmeli olarak kullanılması: Sözleşmeli taşıt kullanım oranı hesabında"

K2 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı her özmal taşıta karşılık, aynı cinsten taşıt/taşıtlar sözleşmeli olarak yetki belgesinin eki taşıt belgesine eklenerek, aynı belge altında kullanımına izin verilir.

 

"KTY, MADDE 40: Yetki belgesi sahiplerinin ortak yükümlülükleri"

Diğer yetki belgesi sahipleri, K2 yetki belgesi sahiplerine taşıma yaptıramayacağı gibi, anlaşma veya sözleşme de yapamazlar. Yönetmeliğin ilgili fıkrasına uymayan yetki belgesi sahibi taraflara ayrı ayrı 20 uyarma verilir.

 

K2 yetki belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişiler, firmalarında meydana gelen unvan, adres ve 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişilere ilişkin değişiklikleri veya acentelik sözleşmelerindeki değişiklikleri ile 14 üncü maddede belirlenmiş sermaye şartını kaybedecek şekildeki sermaye azaltışlarını bildirmekle yükümlü değildirler.

 

NOT: Yetki belgeleri, mesleki yeterlilik belgeleriyle, psikoteknik değerlendirme belgesi denetimleri devam ediyor. K2 yetki belgesi olmayan veya K2 yetki belgesi olupta taşıt kartı olmayan araçlara sahip belge sahiplerine denetimler esnasında Karayolu  Taşıma  Kanunu'nun 26/a bendine göre 2.174,-TL ve 1.083.-TL, Yetki Belgesine kayıtlı araçta/araçlarda taşıt kartı bulundurmadan faaliyetlerde bulunanlara ise 26/e bendine göre 1.083,-TL idari para cezası uygulanacaktır. K2 belgesi nedir? K2 belgesi nereden ve nasıl alınır? K2 belgesi bedeli ne kadardır? K2 belgesi kapsamına kimler girer? gibi soruların cevaplarını, ayrıca "sıkça sorulan sorular" ve "portal" sayfalarımızdan da görebilirsiniz.

K2 belgesi nedir? K2 belgesini kimler alır? K2 belgesinin süresi ne kadardır?
Açıklamalar ve Yorumumuz:
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde geçen taşımacı, eşya taşımacılığı ve ticari kelimelerinden yanılgıya düşmemek ve doğru ifade çıkarmak için K1’e bakmak gerekir. K2 belgesi: Şahıslar, Gerçek veya tüzel vergi mükellefleri sahip oldukları araç/araçlarla ve ruhsatta bu araç/araçların cinsinin belirtildiği bölümde kamyon veya kamyonet ibaresi bulunuyor, bu tip araçlarla kendi işlerinin gerektirdiği şartlarda ve işlerini idame ettirebilmek maksadıyla, mamul, yarı mamul veya hammaddelerini bir şekilde getir-götür türünden taşıyorlar, 3. şahısların mallarını taşımıyorlar ise ve nakliye faturası düzenlemiyorlarsa K2 belgesi kapsamına girerler. K2 Belgesi almak için başvuranların, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az bir adet eşya taşımaya mahsus (kamyon / kamyonet / tır / kırkayak vs) özmal ticari taşıta sahip olmaları gerekir. Araç sayısı ne olursa olsun K2 Belgesi her zaman 1 tane düzenlenir. Her araç için ayrı ayrı K2 Belgesi verilmez, her araca ayrı olmak üzere taşıt kartı düzenlenir. Mükellefin hem kamyon hem de kamyoneti olduğunda %75 indirimli bedelle belge verilmez (yıldızlı K2).  Mükellefin kamyonu olması halinde, toplam yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen araçlara tanınmış olan indirimli ücretten ve yine tanınmış olan muafiyetlerden yararlanamaz. K2 belgesinin süresi beş yıldır. Yetki belgesi sahipleri, yetki belgelerinin yenilenmesi için; yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin 60 gün öncesinden itibaren Bakanlığa yazılı olarak müracaat edebilirler. Yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yenilenir. Yenileme ücretinin, yetki belgesinin bitim tarihinden önce ve ödeme tarihindeki geçerli yenileme ücreti olarak ödenmesi şarttır. (yenileme tarihindeki geçerli ücreti öğrenmek için arayınız)

Önemli bir detay: Vergi mükellefleri ÖTV vergi farkını ödeyerek sahibi oldukları "görünümü aynı ancak hususi otomobil statüsündeki" kamyonetleri, K1 ya da K2 yetki belgesine kayıt ettirmeden kullanabilirler. Bu tür araçlar kesinlikle Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmez ve hatta aracı kullanan sürücülerden SRC belgesiyle psikoteknik değerlendirme belgesi de istenmez.

Örneğin: Tekstil firması kendi adına kayıtlı kamyonet türü aracı ile toptandan kumaş ve malzeme alıyor, atölyesine götürüyor, fason üreticilere işleri teslim ediyor, dikilen malları deposuna getiriyor, aldığı siparişi müşterisinin mağazasına götürüyor v.s. gibi. Görüldüğü üzere yapılan tüm taşımacılık faaliyetleri firmanın kendi esas iştigal konusu kapsamında ve firmanın işlerini ve kendisini idame ettirmek amacıyla yapılıyor olmasıdır. Firma başka bir vergi mükellefinin ürünlerini taşımamakta ve kesinlikle 3. şahıslara nakliye (navlun) faturası düzenlememektedir.

K2 Belgesinin yıllara göre ücretleri:

ULAŞTIRMA BAKANLIĞINA YATIRILIR

27.02.2006 tarihine kadar ki ücret: 650,-YTL
27.02.2006 tarihine kadar, her araç için taşıt kartı ücreti: 50,-YTL
01.01.2007 TARİHİNDEN İTİBAREN :  
K2 Yetki Belgesi ücreti: 5.390,-YTL
K2 Yetki Belgesi ücreti: (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı olan araçlar / kamyonetler) 701,-YTL
Her araç için taşıt kartı ücreti: 54,-YTL

TC Ulaştırma Bakanlığı 01.01.2007 itibariyle, tüm ücretleri %7,8 yeniden değerleme oranında artırmıştır.

01.01.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN :  
K2 Yetki Belgesi ücreti: 5.778,-YTL
K2 Yetki Belgesi ücreti: (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı olan araçlar / kamyonetler) 347,-YTL
Her araç için taşıt kartı ücreti: 57,-YTL

TC Ulaştırma Bakanlığı 01.01.2008 itibariyle, tüm ücretleri %7,2 yeniden değerleme oranında artırmıştır.

01.01.2009 TARİHİNDEN İTİBAREN :  
K2 Yetki Belgesi ücreti: 6.471,-TL
K2 Yetki Belgesi ücreti: (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı olan araçlar / kamyonetler) 388,-TL
Her araç için taşıt kartı ücreti: 63,-TL

TC Ulaştırma Bakanlığı 01.01.2009 itibariyle, tüm ücretleri % 12 yeniden değerleme oranında artırmıştır.

01.01.2010 TARİHİNDEN İTİBAREN  
K2 Yetki Belgesi ücreti: 6.613,-TL
K2 Yetki Belgesi ücreti: (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı olan araçlar / kamyonetler) 462,-TL
Her araç için taşıt kartı ücreti: 64,-TL

TC Ulaştırma Bakanlığı 01.01.2010 itibariyle, tüm ücretleri % 2,2 yeniden değerleme oranında artırmıştır.

01.01.2011 TARİHİNDEN İTİBAREN  
K2 Yetki Belgesi ücreti: 7.122,-TL
K2 Yetki Belgesi ücreti: (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı olan araçlar / kamyonetler) 712,-TL
Her araç için taşıt kartı ücreti: 68,-TL

TC Ulaştırma Bakanlığı 01.01.2011 itibariyle, tüm ücretleri % 7,7 yeniden değerleme oranında artırmıştır.

01.01.2012 TARİHİNDEN İTİBAREN  
K2 Yetki Belgesi ücreti: 7.852,-TL
K2 Yetki Belgesi ücreti: (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı olan araçlar / kamyonetler) 1.177,-TL
Her araç için taşıt kartı ücreti: 74,-TL

TC Ulaştırma Bakanlığı 01.01.2012 itibariyle, tüm ücretleri % 10,26 yeniden değerleme oranında artırmıştır.

01.01.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN  
K2 Yetki Belgesi ücreti: 8.464,-TL
K2 Yetki Belgesi ücreti: (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı olan araçlar / kamyonetler) 2.116,-TL
Her araç için taşıt kartı ücreti: 79,-TL

TC Ulaştırma Bakanlığı 01.01.2013 itibariyle, tüm ücretleri %7,80 yeniden değerleme oranında artırmıştır.

01.01.2014 TARİHİNDEN İTİBAREN  
K2 Yetki Belgesi ücreti: 8.796,-TL
K2* (Yıldızlı) Yetki Belgesi ücreti: (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı olan araçlar) 2.199,-TL
25.07.2014 den itibaren 2.199,-TL uygulamasından vazgeçilip, %90 indirimle 880,-TL
Her araç için taşıt kartı ücreti: 82,-TL

TC Ulaştırma Bakanlığı 01.01.2014 itibariyle, tüm ücretleri %3,93 yeniden değerleme oranında artırmıştır.

01.01.2015 TARİHİNDEN İTİBAREN  
K2 Yetki Belgesi ücreti: 9.685,-TL
K2 Yetki Belgesi ücreti: (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı olan araçlar / kamyonetler) 968,-TL
Her araç için taşıt kartı ücreti: 90,-TL

TC Ulaştırma Bakanlığı 01.01.2015 itibariyle, tüm ücretleri %5,58 yeniden değerleme oranında artırmıştır.

01.01.2016 TARİHİNDEN İTİBAREN  
K2 Yetki Belgesi ücreti: 10.225,-TL
K2 Yetki Belgesi ücreti: (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı olan araçlar / kamyonetler) 1.022,-TL
Her araç için taşıt kartı ücreti: 95,-TL

TC Ulaştırma Bakanlığı 01.01.2016 itibariyle, tüm ücretleri %3,83 yeniden değerleme oranında artırmıştır.

01.01.2017 TARİHİNDEN İTİBAREN  
K2 Yetki Belgesi ücreti: 10.616,-TL
K2 Yetki Belgesi ücreti: (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı olan araçlar / kamyonetler) 1.061,-TL
Her araç için taşıt kartı ücreti: 99,-TL

TC Ulaştırma Bakanlığı, 08.01.2018 itibariyle yenilenen yönetmeliğe göre ücretleri değiştirmiştir.

01.01.2018 TARİHİNDEN İTİBAREN  
K2 Yetki Belgesi ücreti: 10.000,-TL
K2 Yetki Belgesi ücreti: (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı olan araçlar / kamyonetler) 2.500,-TL
Her araç için taşıt kartı ücreti: 300,-TL

TC Ulaştırma Bakanlığı, 01.01.2019 itibariyle tüm ücretleri %23,73 yeniden değerleme oranında artırmıştır.

01.01.2019 TARİHİNDEN İTİBAREN  
K2 Yetki Belgesi ücreti: 12.373,-TL
K2 Yetki Belgesi ücreti: (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı olan araçlar / kamyonetler) 3.093,-TL
Her araç için taşıt kartı ücreti: 371,-TL

TC Ulaştırma Bakanlığı, 01.01.2020 itibariyle tüm ücretleri %22,58 yeniden değerleme oranında artırmıştır.

01.01.2020 TARİHİNDEN İTİBAREN  
K2 Yetki Belgesi ücreti: 15.166,-TL
K2 Yetki Belgesi ücreti: (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı olan araçlar / kamyonetler) 3.792,-TL
Her araç için taşıt kartı ücreti: 454,-TL

 k2 belgesi

 

K2 belgesini almak istiyorum!..

Telefonla, faksla, ofislerimizi ziyaret ederek veya "Hizmet Talep Formu"nu doldurarak bize doğrudan başvurabilirsiniz. İndirimli bedellerimizden faydalanarak belgelendirme hizmetine sahip olmak isterseniz, altta yer alan "Sepete Ekle" linkini kullanınız ve "interaktif hizmet yönergelerini" izleyeniz!

AB UYUM GROUP'a başvurunuzu yaptıktan sonra ki süreçte, belgelendirme hizmetiniz yönünde sizden isteyeceğimiz belgeler, dilekçe ve orjinal formlar, resimli ve detaylı doldurma kılavuzları ile belgelerin ve hizmetin fizibilitesine ilişkin tüm maaliyetler, detaylarıyla tarafınıza iletilecektir. Hizmet süresince firmanızla ilgilenecek olan müşteri temsilciniz her an klavye ve telefonunuza olan uzaklığınız kadar yakın olacak ve sizi yönlendirecektir.

AB UYUM GROUP ihtiyaç duyulan anda belgelendirme hizmeti verdiği gibi, daimi müşavirlik hizmeti de vermektedir.