K1 Yetki Belgesi tanımı ve başvuru


AAA

 

 

 

K1 YETKİ BELGESİ ÇIKARMA, YENİLEME, ARAÇ İLAVE VS TÜM HİZMETLER İÇİN BİZİMLE İLETİŞİM KURABİLİRSİNİZ.

 

 

10/01/2020 tarih ve 31004 sayılı Resmi Gazete (5. Değişiklik) ile güncellenmiştir.

K1 Yetki Belgesinin tanımı, başvuranlarda ve araçlarda aranan şartlar

K1 yetki belgesi yurtiçinde, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür.
K1 yetki belgesi talep eden gerçek ya da tüzel kişilerden, faal vergi mükellefi olmaları şartı aranır.
K1 yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgelerinin eki olan taşıt belgelerine kaydedilecek veya kayıtlı taşıt/taşıtlarının geçerli araç muayenesinin bulunması şarttır.
K1 yetki belgesi için başvuranlardan;
1) Gerçek kişilerin en az, 1 birim taşıt ve 25 tonluk asgari kapasiteye sahip olmaları,
2) Tüzel kişilerin en az, 2 birim taşıt ve 50 tonluk asgari kapasiteye sahip olmaları,
şarttır
3) K1 yetki belgesi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerden, trafik tescil belgesinde özel amaçlı olarak tescil edilmiş taşıt/taşıtlar için yetki belgesi almak isteyenlerden bir birim taşıt dışında asgari kapasite şartı aranmaz.
4) Sadece kamyonetlerle taşımacılık yapmak üzere K1 yetki belgesi almak için başvuran gerçek ve tüzel kişilerden, en az 1 birim taşıt dışında asgari kapasite ile 40 ıncı maddenin otuzdördüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan şart aranmaz ve bunların yetki belgesi ücretlerinde %75 indirim uygulanır.
"yıldızlı" K1 yetki belgesi ücreti 2.500,-TL'dır. Bu şekilde yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki taşıt belgesine toplam yüklü ağırlığı 3500 Kg’dan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiş taşıt/taşıtları kaydettirmek istemeleri halinde; K1 yetki belgesi geçerli tam ücreti üzerinden % 75 fark öderler ki; Bu durumda ödenecek olan fark, 7.500,-TL'dır. 
Sadece kamyonet/kamyonetlerle taşımacılık faaliyetinde bulunacak olan gerçek veya tüzel vergi mükellefi taşımacılar için K1 yetki belgesi bedeli 2.500,-TL, Kamyon, tır, kırkayak vs gibi azami yüklü ağırlığı 3,5 ton' dan fazla araç/araçlarla taşımacılık faaliyetinde bulunacak olanlar için 10.000,-TL' dır.
5) K1 yetki belgesi talep eden gerçek kişilerden, birinci fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenilmez.
6) K1 yetki belgesi talep eden gerçek kişilerin, E-Devlet üzerinden yapacakları yetki belgesi müracaatları kabul edilebilir ve bu Yönetmelikle belirlenen şartların sağlandığının tespiti halinde, talepleri elektronik olarak karşılanabilir.
7) K1 yetki belgesi eki taşıt belgelerine, eşya taşımaya mahsus sadece ticari taşıtlar kaydedilir
8) Tüzel kişiliği haiz (Ltd. AŞ. vs)  K1 yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet orta düzey yönetici türü (ODY) mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişiyi istihdam etmeleri şarttır. Gerçek kişiliği haiz (şahıs vergi mükelleflerinde) mükelleflerden mesleki yeterlilik belgesi bulundurma ya da işverenin sahip olması şartı aranmaz.
K1 türü yetki belgelerinde kayıtlı araçlarda çalışacak olan şoförlerden, SRC3/SRC4 türü mesleki yeterlilik belgesi ile psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olma şartı aranır. 
9) KTY, 24 üncü maddedeki şartlara uygun olmak kaydıyla; K1 türü yetki belgelerinde yalnız özmal taşıtlar kaydedilir ve kullanılabilir.
Kamyonetler için uygulanan ücret 2018 yılı için (*K1 belgesi) 2.500,-TL dır. Kamyonlar için uygulanan ücret 2018 yılı için (K1 belgesi) 10.000,-TL dır. K1 yetki belgesine kayıt edilecek olan her bir araç için, 300,-TL taşıt kartı bedeli Bakanlığa ayrıca ödenir.
K1 YETKİ BELGESİ MEVZUATI - Yönetmelik içinde geçen ve bu belgeyle ilgili detaylar:
"KTY, MADDE 34: K1 yetki belgesi kapsamındaki araçları kullanacak olan şoförlerde aranacak nitelik ve şartlar"
(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki taşıtları kullanan şoförlerin;
a) İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları, 
b) Büyük otobüs kullananlarının 26 yaşından gün almış olmaları,
c) 66 yaşından gün almamış olmaları,
ç) Tehlikeli madde taşıyan taşıtları kullananlarının, ilgili mevzuatın öngördüğü eğitimi
aldığını gösteren belgeye sahip olmaları,
d) Uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti
bağlayıcı ceza almamış olmaları,
e) Şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psiko-teknik açıdan sağlıklı olduklarını
gösteren bir sağlık raporunu, yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları,
şarttır.
(2) Birinci fıkranın (a) bendine aykırı hareket eden şoförlere, Kanunun 26 ncı maddesinin
birinci fıkrasının (l) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.
"KTY, GEÇİCİ MADDE 4: Muafiyetli K1 ve K3 yetki belgelerine ilişkin hükümler"
(1) Mülga Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre: 25/2/2006 tarihine kadar K1 veya K3 yetki belgesi almak üzere başvuran ve bu başvuruya istinaden, 30/4/2007 tarihine kadar kendilerine yetki belgesi düzenlenen gerçek kişilerden; bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen asgari kapasite şartı, 40 ıncı maddesinin otuzdördüncü fıkrasında belirtilen orta düzey yönetici mesleki yeterlilik belgesine sahip olma veya bu belgeye sahip kişileri istihdam etme şartı aranmaz. Ancak bu durumda olan yetki belgesi sahiplerinin en az 1 adet özmal birim taşıta sahip olmaları şarttır.
G1 yetki belgesi sahipleri, K1 yetki belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilir
Adlarına M2 yetki belgesi düzenlenmiş firmalar, geçerli bir R1 veya R2 yetki belgesine sahip olmaları halinde, yalnızca kargo tasnif ve aktarma merkezi arasında yapacakları taşımalarda, başka firmalar adına düzenlenen K1 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları kullanabilirler.
K1 yetki belgesi sahipleri; taşımasını üstlendikleri eşyalara ait, gönderici ve alıcılara ilişkin; ad ve soyad, unvan, gerçek kişilerde T.C. Kimlik numarasını, Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarasını veya varsa yabancı kimlik numarasını tüzel kişiliklerde vergi kimlik numarası ile adresini, herhangi bir araştırmaya ve anlaşmazlığa mahal vermeden gönderinin yollanabilmesini ve alıcının kolaylıkla bulunabilmesini sağlamaya yarayacak bilgileri tam ve doğru olarak kaydetmekle yükümlüdürler. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.
K1 yetki belgesi sahipleri; taşımasını üstlendikleri eşyalar için, fatura/e-fatura ve/veya irsaliye bilgileriyle birlikte, beşinci fıkrada belirtilen bilgileri, eşyanın kabul edildiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın UETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.
K1 yetki belgesi sahipleri; eşya taşımalarında teslim alma noktası ile teslim etme noktası arasında makul bir taşıma ve teslimat süresi taahhüdünde bulunmak ve taahhüt ettikleri süre içinde eşyayı yerine ve alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir. 
K1 yetki belgesi sahibi gerçek kişiler, firmalarında meydana gelen unvan, adres ve 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişilere ilişkin değişiklikleri veya acentelik sözleşmelerindeki değişiklikleri ile 14 üncü maddede belirlenmiş sermaye şartını kaybedecek şekildeki sermaye azaltışlarını bildirmekle yükümlü değildirler.

K1 yetki belgesi yurtiçinde, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür.

K1 yetki belgesi talep eden gerçek ya da tüzel kişilerden, faal vergi mükellefi olmaları şartı aranır.

K1 yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgelerinin eki olan taşıt belgelerine kaydedilecek veya kayıtlı taşıt/taşıtlarının geçerli araç muayenesinin bulunması şarttır.

K1 yetki belgesi için başvuranlardan;

1) Gerçek kişilerin en az, 1 birim taşıt ve 25 tonluk asgari kapasiteye sahip olmaları,

2) Tüzel kişilerin en az, 2 birim taşıt ve 50 tonluk asgari kapasiteye sahip olmaları,

şarttır

3) K1 yetki belgesi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerden, trafik tescil belgesinde özel amaçlı olarak tescil edilmiş taşıt/taşıtlar için yetki belgesi almak isteyenlerden bir birim taşıt dışında asgari kapasite şartı aranmaz.

4) Sadece kamyonetlerle taşımacılık yapmak üzere K1 yetki belgesi almak için başvuran gerçek ve tüzel kişilerden, en az 1 birim taşıt dışında asgari kapasite ile 40 ıncı maddenin otuzdördüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan şart aranmaz ve bunların yetki belgesi ücretlerinde %75 indirim uygulanır.

"yıldızlı" K1 yetki belgesi ücreti 3.792,-TL'dır. Bu şekilde yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki taşıt belgesine toplam yüklü ağırlığı 3500 Kg’dan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiş taşıt/taşıtları kaydettirmek istemeleri halinde; K1 yetki belgesi geçerli tam ücreti üzerinden % 75 fark öderler ki; Bu durumda ödenecek olan fark, 11.374,-TL'dır. 

Özetlersek; kamyonet/kamyonetlerle taşımacılık faaliyetinde bulunacak olan gerçek veya tüzel vergi mükellefi taşımacılar için K1 yetki belgesi bedeli 3.792,-TL, Kamyon, tır, kırkayak vs gibi azami yüklü ağırlığı 3,5 ton' dan fazla araç/araçlarla taşımacılık faaliyetinde bulunacak olanlar için 15.166,-TL' dır.

5) K1 yetki belgesi talep eden gerçek kişilerden, birinci fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenilmez.

6) K1 yetki belgesi talep eden gerçek kişilerin, E-Devlet üzerinden yapacakları yetki belgesi müracaatları kabul edilebilir ve bu Yönetmelikle belirlenen şartların sağlandığının tespiti halinde, talepleri elektronik olarak karşılanabilir.

7) K1 yetki belgesi eki taşıt belgelerine, eşya taşımaya mahsus sadece özmal ticari taşıtlar kaydedilir

8) K1 yetki belgesi sahipleri; taşımasını üstlendikleri eşyalara ait, gönderici ve alıcılara ilişkin; ad ve soyad, unvan, gerçek kişilerde T.C. kimlik numarasını, Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarasını veya varsa yabancı kimlik numarasını tüzel kişiliklerde vergi kimlik numarası ile adresini, herhangi bir araştırmaya ve anlaşmazlığa mahal vermeden gönderinin yollanabilmesini ve alıcının kolaylıkla bulunabilmesini sağlamaya yarayacak bilgileri tam ve doğru olarak kaydetmekle yükümlüdürler. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

9) K1 yetki belgesi sahipleri; taşımasını üstlendikleri eşyalar için (Değişik ibare:RG-15/11/2019-30949) taşıma senedi ile birlikte, beşinci fıkrada belirtilen bilgileri, (Değişik ibare:RG-10/1/2020-31004) taşımanın yapılacağı taşıtın hareket ettiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. (Mülga cümle:RG-15/11/2019-30949) (…)

10) K1 yetki belgesi sahipleri; eşya taşımalarında teslim alma noktası ile teslim etme noktası arasında makul bir taşıma ve teslimat süresi taahhüdünde bulunmak ve taahhüt ettikleri süre içinde eşyayı yerine ve alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.
11) Eşya taşımaları taşıma senetsiz yapılamaz. Yetki belgesi sahipleri, yaptıkları taşıma sözleşmelerine uymakla yükümlüdürler. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.
12) Yetki belgesi sahipleri; eşya, kargo ve bagajları, teslim aldıkları andan teslim edinceye kadar, eşyanın, kargonun veya bagajın tamamen veya kısmen kaybından, zayiinden, hasara uğramasından, çalınmasından, güvenliğini sağlamaktan, teslim aldıkları şeklini muhafaza etmekten, korunması ve taşınmasından sorumludurlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine, zarar görenin tazmin hakkı saklı kalmak üzere 10 uyarma verilir.
13) Karayolları alt yapısı, işletilmesi, trafik, doğal afetler, meteorolojik şartlar ile arıza ve kaza hali dahil, seyahat esnasında meydana gelen ve beklenmeyen durumlarla ilgili olarak ortaya çıkan ve taşımanın devamına engel olan sebeplerin, belirsiz bir süre beklemeyi mecburi kılması veya varış noktasına kadar gerekli zamanın bir katından daha fazla beklemeyi gerektirmesi halinde, yetki belgesi sahibi, imkan olduğu takdirde bir başka güzergahı izleyerek taşımayı tamamlamak, aksi halde yolcuyu güzergah üzerinde yolcunun dilediği bir yere kadar götürmek veya yolcu, eşya ve kargoyu hareket noktasına geri getirmekle yükümlüdür. Bu gibi hallerde, yolcunun eşyası ile eşya ve kargo sahibinin bütün hakları saklı olup, yetki belgesi sahipleri herhangi bir ek ödeme veya benzeri talepte bulunamazlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.
14) Yetki belgesi sahibi tarafından taşınan eşya, kargo veya bagajın hasara uğraması halinde; alıcıya veya yolcuya ayrıntılı bilgi verilir ve istenirse alıcı veya yolcu haricindeki bir tanığın katılımıyla oluşturulacak kurul huzurunda eşya, kargo veya bagaj açılarak hasarın kapsamı kendisine gösterilir ve bu durum bir tutanakla tespit edilir. Herhangi bir itirazının olmaması halinde teslim imzası alınarak teslim edilir.
15) K1 türü yetki belgesi sahipleri yapacakları taşımalarda yükü verenlerin G, H veya taşıma işleri organizatörü yetki belgesi kapsamında faaliyette bulunup bulunmadıklarını sorgulamakla yükümlüdürler.

16) Tüzel kişiliği haiz (Ltd. AŞ. vs)  K1 yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet orta düzey yönetici türü (ODY) mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişiyi istihdam etmeleri şarttır. Gerçek kişiliği haiz (şahıs vergi mükelleflerinde) mükelleflerden mesleki yeterlilik belgesi (ODY) bulundurma ya da işverenin sahip olması şartı aranmaz.

17) K1 türü yetki belgelerinde kayıtlı araçlarda çalışacak olan şoförlerden, SRC3/SRC4 türü mesleki yeterlilik belgesi ile psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olma şartı aranır. 

Kamyonetler için uygulanan ücret 2020 yılı için (*K1 belgesi) 3.792,-TL dır. Kamyonlar (azami yüklü ağırlığı 3,5 ton üstü) için uygulanan ücret 2020 yılı için (K1 belgesi) 15.166,-TL dır. K1 yetki belgesine kayıt edilecek olan her bir araç için, 454,-TL taşıt kartı bedeli Bakanlığa ayrıca ödenir.

 

Yönetmelik içinde geçen ve bu belgeyle ilgili diğer detaylar:

"KTY, MADDE 34: K1 yetki belgesi kapsamındaki araçları kullanacak olan şoförlerde aranacak nitelik ve şartlar"

(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki taşıtları kullanan şoförlerin;

a) İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları, 

b) Büyük otobüs kullananlarının 26 yaşından gün almış olmaları,

c) 66 yaşından gün almamış olmaları,

ç) Tehlikeli madde taşıyan taşıtları kullananlarının, ilgili mevzuatın öngördüğü eğitimi

aldığını gösteren belgeye sahip olmaları,

d) Uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti

bağlayıcı ceza almamış olmaları,

e) Şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psiko-teknik açıdan sağlıklı olduklarını

gösteren bir sağlık raporunu, yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları,

şarttır.

(2) Birinci fıkranın (a) bendine aykırı hareket eden şoförlere, Kanunun 26 ncı maddesinin

birinci fıkrasının (l) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.

 

K1 yetki belgesi sahibi gerçek kişiler, firmalarında meydana gelen unvan, adres ve 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişilere ilişkin değişiklikleri veya acentelik sözleşmelerindeki değişiklikleri ile 14 üncü maddede belirlenmiş sermaye şartını kaybedecek şekildeki sermaye azaltışlarını bildirmekle yükümlü değildirler.

K1 yetki belgesi için denetimler başlamış, K1 belgesi olmayan vergi mükellefleriyle, K1 belgesi olupta taşıt kartı olmayan araçlara sahip vergi mükelleflerine denetimler esnasında Karayolu  Taşıma  Kanunu'nun 26/a bendine göre 2.174,-TL ve 1.083,-TL Yetki Belgesine kayıtlı araçta/araçlarda taşıt kartı bulundurmadan faaliyetlerde bulunanlara ise 26/e bendine göre 1.083,-TL idari para cezası uygulanacaktır. K1 belgesi nedir? K1 belgesi nereden ve nasıl alınır? K1 belgesi bedeli ne kadardır? K1 belgesi kapsamına kimler girer? gibi soruların cevaplarını, ayrıca "sıkça sorulan sorular" ve "portal" sayfalarımızdan da görebilirsiniz.

Yetki belgesi sahipleri, yetki belgelerinin yenilenmesi için; yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin 60 gün öncesinden itibaren Bakanlığa yazılı olarak müracaat edebilirler. Yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yenilenir. Yenileme ücretinin, yetki belgesinin bitim tarihinden önce ve ödeme tarihindeki geçerli yenileme ücreti olarak ödenmesi şarttır. (yenileme tarihindeki geçerli ücreti öğrenmek için arayınız)

 

K1 belgesi nedir? K1 belgesini kimler alır? K1 belgesinin şartları nedir?
Yorumumuz:
K1 belgesi, kamyon/kamyonet/tır/kırkayak vs türü araç/araçlara sahip gerçek ve tüzel vergi mükelleflerinin ticari maksatlı eşya taşımacılığı faaliyetlerine verilen yetki belgesidir. Bu belgede esas olan husus, taşıtların yapmış olduğu taşımacılık faaliyetinin para kazanma amacıyla yapılıyor olmasıdır. Belge alacak olan kendine çalışan nakliyeci-kamyoncu esnafı da olabilir, eşya taşımacılığında bulunmak üzere kurulmuş bir şirket de olabilir. Ancak K1 belgesinin alınmasına yönelik ve gerçek ya da tüzel vergi mükelleflerine göre farklılık gösteren şartlar mevcuttur.

 

Örneğin:
Ortaklarının benzer olması nedeniyle organik bağı bulunan grup şirketleri vardır. Çoğu kez taşıtların kullanımı esnasında a firmasının ya da b firmasının malı olduğuna bakılmaksızın, a firmasının aracıyla b firmasının malı taşınır. Halbuki yasa nezdinde farklı vergi ve ticaret sicili olan her şirket kendi başına ele alınır. Böylelikle a firması ve ona ait araçlar ayrı, b firması ve araçları da ayrı değerlendirilmeli ve birbirinden bağımsız belgelendirilmelidir. Denetimlerde araç ve firma bilgilerine bakılıyor hatta sürücü de dahil, daha sonra araçta taşınan malın irsaliyesi kontrol ediliyor. Eğer ki, a firması aracında b firmasının malını taşıyorsa ve K1 belgesi yoksa, K1 belgesi olmadan taşımacılık faaliyetinde bulunduğuna hükmedilerek ceza uygulanıyor. Bu örnekleme de K1 ve K2 belgesi arasındaki farkı da anlamış oluyoruz.

Daha detaylı ayrıntılar için "Sıkça Sorulan Sorular" sayfamıza bakınız.

K1 Belgesinin yıllara göre ücretleri:

ULAŞTIRMA BAKANLIĞINA YATIRILIR

27.02.2006 tarihine kadar ki ücret: 1.300,-YTL
27.02.2006 tarihine kadar, tek aracı olanlara belge bedeli: 
300,-YTL
27.02.2006 tarihine kadar, her araç için taşıt kartı ücreti: 50,-YTL
01.01.2007 TARİHİNDEN İTİBAREN :  
K1 Yetki Belgesi ücreti: 10.780,-YTL
Her araç için taşıt kartı ücreti: 54,-YTL

TC Ulaştırma Bakanlığı 01.01.2007 itibariyle, tüm ücretleri %7,8 yeniden değerleme oranında artırmıştır.

01.01.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN :  
K1 Yetki Belgesi ücreti: 11.556,-YTL
K1 Yetki Belgesi ücreti: (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı olan araçlar / kamyonetler) 694,-YTL
Her araç için taşıt kartı ücreti: 57,-YTL

TC Ulaştırma Bakanlığı 01.01.2008 itibariyle, tüm ücretleri %7,2 yeniden değerleme oranında artırmıştır.

01.01.2009 TARİHİNDEN İTİBAREN :  
K1 Yetki Belgesi ücreti: 12.942,-TL
K1 Yetki Belgesi ücreti: (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı olan araçlar / kamyonetler) 776,-TL
Her araç için taşıt kartı ücreti: 63,-TL

TC Ulaştırma Bakanlığı 01.01.2009 itibariyle, tüm ücretleri % 12 yeniden değerleme oranında artırmıştır.

01.01.2010 TARİHİNDEN İTİBAREN  
K1 Yetki Belgesi ücreti: 13.226,-TL
K1 Yetki Belgesi ücreti: (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı olan araçlar / kamyonetler) 926,-TL
Her araç için taşıt kartı ücreti: 64,-TL

TC Ulaştırma Bakanlığı 01.01.2010 itibariyle, tüm ücretleri % 2,2 yeniden değerleme oranında artırmıştır.

01.01.2011 TARİHİNDEN İTİBAREN  
K1 Yetki Belgesi ücreti: 14.244,-TL
K1 Yetki Belgesi ücreti: (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı olan araçlar / kamyonetler) 1.424,-TL
Her araç için taşıt kartı ücreti: 68,-TL

TC Ulaştırma Bakanlığı 01.01.2011 itibariyle, tüm ücretleri % 7,7 yeniden değerleme oranında artırmıştır.

01.01.2012 TARİHİNDEN İTİBAREN  
K1 Yetki Belgesi ücreti: 15.705,-TL
K1 Yetki Belgesi ücreti: (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı olan araçlar / kamyonetler) 2.355,-TL
Her araç için taşıt kartı ücreti: 74,-TL

TC Ulaştırma Bakanlığı 01.01.2012 itibariyle, tüm ücretleri % 10,26 yeniden değerleme oranında artırmıştır.

01.01.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN  
K1 Yetki Belgesi ücreti: 16.929,-TL
K1 Yetki Belgesi ücreti: (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı olan araçlar / kamyonetler) 4.232,-TL
Her araç için taşıt kartı ücreti: 79,-TL

TC Ulaştırma Bakanlığı 01.01.2013 itibariyle, tüm ücretleri %7,80 yeniden değerleme oranında artırmıştır.

01.01.2014 TARİHİNDEN İTİBAREN  
K1 Yetki Belgesi ücreti: 17.594,-TL
K1* (Yıldızlı) Yetki Belgesi ücreti: (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı olan araçlar) 4.398,-TL
25.07.2014 den itibaren 4.398,-TL uygulamasından vazgeçilip, %90 indirimle 1.760,-TL
Her araç için taşıt kartı ücreti: 82,-TL

TC Ulaştırma Bakanlığı 01.01.2014 itibariyle, tüm ücretleri %3,93 yeniden değerleme oranında artırmıştır.

01.01.2015 TARİHİNDEN İTİBAREN  
K1 Yetki Belgesi ücreti: 19.372,-TL
K1 Yetki Belgesi ücreti: (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı olan araçlar / kamyonetler) 1.937,-TL
Her araç için taşıt kartı ücreti: 90,-TL

TC Ulaştırma Bakanlığı 01.01.2015 itibariyle, tüm ücretleri %10,11 yeniden değerleme oranında artırmıştır.

01.01.2016 TARİHİNDEN İTİBAREN  
K1 Yetki Belgesi ücreti: 20.452,-TL
K1 Yetki Belgesi ücreti: (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı olan araçlar / kamyonetler) 2.045,-TL
Her araç için taşıt kartı ücreti: 95,-TL

TC Ulaştırma Bakanlığı 01.01.2016 itibariyle, tüm ücretleri %5,58 yeniden değerleme oranında artırmıştır.

01.01.2017 TARİHİNDEN İTİBAREN  
K1 Yetki Belgesi ücreti: 21.235,-TL
K1 Yetki Belgesi ücreti: (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı olan araçlar / kamyonetler) 2.123,-TL
Her araç için taşıt kartı ücreti: 98,-TL

 

TC Ulaştırma Bakanlığı, 08.01.2018 itibariyle, yenilenen yönetmeliğe göre ücretleri değiştirmiştir.

08.01.2018 TARİHİNDEN İTİBAREN  
K1 Yetki Belgesi ücreti: 10.000,-TL
K1 Yetki Belgesi ücreti: (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı olan araçlar / kamyonetler) 2.500,-TL
Her araç için taşıt kartı ücreti: 300,-TL

 

TC Ulaştırma Bakanlığı, 01.01.2019 itibariyle, tüm ücretleri %23,73 yeniden değerleme oranında artırmıştır.

01.01.2019 TARİHİNDEN İTİBAREN  
K1 Yetki Belgesi ücreti: 12.373,-TL
K1 Yetki Belgesi ücreti: (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı olan araçlar / kamyonetler) 3.093,-TL
Her araç için taşıt kartı ücreti: 371,-TL

 

TC Ulaştırma Bakanlığı, 01.01.2020 itibariyle, tüm ücretleri %22,58 yeniden değerleme oranında artırmıştır.

01.01.2020 TARİHİNDEN İTİBAREN  
K1 Yetki Belgesi ücreti: 15.166,-TL
K1 Yetki Belgesi ücreti: (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı olan araçlar / kamyonetler) 3.792,-TL
Her araç için taşıt kartı ücreti: 454,-TL

 k1 belgesi

K1 yetki belgesini almak istiyorum!..

Telefonla, faksla, ofislerimizi ziyaret ederek veya "Hizmet Talep Formu"nu doldurarak bize doğrudan başvurabilirsiniz. İndirimli bedellerimizden faydalanarak belgelendirme hizmetine sahip olmak isterseniz, altta yer alan "Sepete Ekle" linkini kullanınız ve "interaktif hizmet yönergelerini" izleyeniz!

AB UYUM GROUP'a başvurunuzu yaptıktan sonra ki süreçte, belgelendirme hizmetiniz yönünde sizden isteyeceğimiz belgeler, dilekçe ve orjinal formlar, resimli ve detaylı doldurma kılavuzları ile belgelerin ve hizmetin fizibilitesine ilişkin tüm maaliyetler, detaylarıyla tarafınıza iletilecektir. Hizmet süresince firmanızla ilgilenecek olan müşteri temsilciniz her an klavye ve telefonunuza olan uzaklığınız kadar yakın olacak ve sizi yönlendirecektir.