D4 Yetki Belgesi tanımı


AAA

D4 Yetki Belgesinin tanımı, başvuranlarda ve araçlarda aranan şartlar

D4 yetki belgesi, taşıma mesafesine bakılmaksızın iliçi ve 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası tarifeli ve tarifesiz olarak ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara verilir. Sadece tarifesiz taşımacılık yapmak üzere D4 yetki belgesi düzenlenmez.

D4 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 1 adet özmal otobüse ve 5.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

D4 türü yetki belgesi almak için başvuranların; varsa faaliyetleri sırasında kullanacakları kısa unvanları ile varsa taşıtları üzerine yazdıracakları kendilerini tanıtan logo, amblem ve benzeri işareti Bakanlığa bildirmeleri şarttır.

D4 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler için yaş şartı aranmaz. D4 yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince 19 yaşından büyük olmaması şarttır.

D4 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine ticari otobüsler kaydedilir. 

D4 yetki belgesi eki taşıt belgelerine en fazla 10 adet otobüs kaydedilir. 

D4 yetki belgesi eki taşıt belgelerine sadece yetki belgesi sahibinin merkez adresinin bulunduğu ilin plakasına sahip taşıtlar kaydedilir.

D4 yetki belgesi sahipleri yalnız özmal taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.

D4 türü yetki belgesi sahipleri, varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan taşıtlarının en az 1 yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar.
    Unvan ve/veya kısa unvanlarda kullanılacak sıfatların yetki belgesinin kapsamına uygun olması şarttır.
    Yetki belgesi sahipleri birden fazla kısa unvan kullanamazlar.

D4 yetki belgesi sahiplerine tarifeli taşımalar için en fazla taşıt sayısı kadar taşıma hattı verilir. 

D4 yetki belgesi kapsamında ki araçların taşımacılık faaliyetlerinde şoförlerinden SRC1/SRC2 türü mesleki yeterlilik belgesiyle, psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olma şartı aranır.

31/10/2011 tarihine kadar mevcut Y türü yetki belgelerinin D4 yetki belgesiyle değiştirilmesi dışında yeni D4 yetki belgesi düzenlenmez.

KTY / KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ
7. KISIM / ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 87 - (1) 25/2/2004 tarihli ve 25384 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 7-
(1) 1/1/2011 tarihinden önce D4 yetki belgesi düzenlenmez.

(2) 1/1/2011 tarihine kadar, 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası ve taşıma mesafesine bakılmaksızın iliçi ticari yolcu taşımacılığı yapanlara/yapacaklara valiliklerce verilen/verilecek yetki belgeleriyle ilgili iş ve işlemlere bu Yönetmeliğin yayımından önceki esaslar ve usullerle aynen devam edilir.

(3) 1/1/2011 tarihinden önce valiliklerce verilmiş olan yetki belgeleri ve taşıt kartları, bu tarihten itibaren ve sözkonusu yetki belgelerinin geçerlilik süresi içinde yetki belgesi sahiplerinin talep etmeleri halinde; bu yetki belgeleri ve eki taşıt kartları geçerlilik süreleri esas alınarak D4 yetki belgesi ve yeni taşıt kartlarıyla ücretsiz olarak değiştirilir ve düzenlenen D4 yetki belgesi eki taşıt belgesine en fazla 10 adet özmal taşıt kaydedilir. Değiştirme esnasında ilgililerin talep etmeleri ve yenileme ücreti ödemeleri halinde ise; D4 yetki belgeleri 5 yıl geçerli olmak üzere düzenlenir.

(4) Valiliklerce verilen yetki belgelerini üçüncü fıkraya uygun olarak değiştirmeyenlerin bu yetki belgeleri sürelerinin bitiminde geçersiz olur.

(5) D4 yetki belgesi ücreti, 1/1/2011-1/1/2012 tarihleri arasında % 85, 2/1/2012-31/12/2012 tarihleri arasında % 75; 1/1/2013-31/12/2013 tarihleri arasında ise %70 indirimli olarak uygulanır.”


 

D4 Yetki Belgesinde kurallar ve 2011 yılı için getirilen istisnalar, uygulama önelleri:

28.12.2010 Tarihli, GENELGE (2011/KUGM- 03 /YOLCU)

Bilindiği üzere, Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) ekonomik, sosyal ve ticari hayatın gereklerine göre yeniden düzenlenerek 11 Haziran 2009 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek D4 yetki belgesinin düzenlenmesi ve bu belgeyle yapılacak taşımacılık faaliyetleri aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

1- Kapsam:

D4 yetki belgesiyle yapılabilecek ve yapılamayacak taşımacılık faaliyetleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Yapılabilecek taşımacılık faaliyetleri:

1) Tarifeli veya tarifesiz olarak 100 Km’ye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımacılığı.
2) Tarifeli veya tarifesiz olarak mesafesine bakılmaksızın iliçi yolcu taşımacılığı.
3) 100 Km’ye kadar şehirlerarası ve/veya iliçi servis taşımacılığı.

b) Yapılamayacak taşımacılık faaliyetleri:

1) Tarifeli veya tarifesiz olarak şehiriçi iki nokta arasındaki taşımacılık.
2) Tarifeli veya tarifesiz olarak 100 km üzerindeki şehirlerarası taşımacılık.
3) Tarifeli veya tarifesiz olarak il sınırları ile belediye sınırları aynı/çakışık olan illerarası taşımacılık.
4) Tarifeli veya tarifesiz olarak yetki belgesi sahibinin merkezi adresinin bulunduğu il sınırları dışında iki nokta arasındaki taşımacılık.

NOT: 100 Km. mesafenin belirlenmesinde taşıma güzergahının uzunluğu esas alınır.

2- Kurallar:

a) Yetki belgesi Ulaştırma Bölge Müdürlükleri tarafından düzenlenir.
b)
İlk defa bir D4 yetki belgesi düzenlenebilmesi için KTY’nin 12 nci maddesinin birinci fıkrasındaki genel şartların yanı sıra talep sahibinin merkezi adresinin bulunduğu İl Trafik Komisyonundan alınacak D4 yetki belgesi düzenlenmesinin illerindeki mevcut arz/talep dengesi bakımından bir sakınca olmadığına dair komisyon kararının Bakanlığa sunulması şarttır.
c)
Yetki belgesi sahipleri; merkezi adreslerinin bulunduğu il sınırları içinde bir veya birden fazla şube açabilir ve/veya acenteyle sözleşme yapabilir. Merkezi adreslerinin dışındaki illerde ise aynı il sınırları içinde sadece bir şube açabilir veya acenteyle sözleşme yapabilir.
ç)
Yetki belgesi eki taşıt belgesine sadece yetki belgesi sahibinin merkezi adresinin bulunduğu ilin plakasına sahip özmal taşıtlar kaydedilir.
d)
Merkezi adresi il sınırları ile belediye sınırları aynı/çakışık olan illerde bulunan gerçek ve/veya tüzel kişiler adına yetki belgesi düzenlenmez ve bu illerin plakasına sahip taşıtlar D4 yetki belgesine kaydedilmez.
e)
1 inci maddenin (a) bendinin üçüncü alt bendi çerçevesindeki servis taşımacılığı; öğrenci taşımaları için “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği”nde, personel taşımaları için ise “Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği”nde taşımacı, sürücü ve taşıtlar hakkında yer alan kurallara uyulması kaydıyla yapılabilir.
f)
D4 yetki belgesiyle tarifeli yolcu taşımacılığı yapılabilmesi için;
1) İliçi tarifeli taşımacılık yapmak için ilgili İlçelerin Trafik Komisyonlarından (taşımacılık yapılacak yerlerden birinin Büyükşehir Belediyesi sınırları (mücavir alanı dahil)  içinde/içinden olması halinde ilgili Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)’nden) alınacak uygunluk kararlarının Bakanlığa sunulması şarttır.
2) 100 Km’ye kadar şehirlerarası tarifeli taşımacılık yapmak için ilgili İllerin Trafik Komisyonlarından (bu illerden birinde Büyükşehir Belediyesi bulunması halinde, Büyükşehir Belediyesi sınırları (mücavir alanı dahil) içine/içinden yapılacak taşımalarda ilgili Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)’nden) alınacak uygunluk kararlarının Bakanlığa sunulması şarttır.
3)  Kalkış ve varışların yetki belgeli bir yolcu terminalinden yapılması esastır.
4) Belediyesi bulunan ancak yetki belgeli bir yolcu terminalinin bulunmadığı yerleşim yerlerindeki kalkış ve varış ile ara durak noktaları/yerleri için ilgili belediyelerden yazılı izin alınması ve bunun Bakanlığa sunulması şarttır.
5) Belediyesi ve yetki belgeli bir yolcu terminalinin bulunmadığı yerlerde yetki belgesi sahibinin bu yerdeki merkezi adresi veya şubesi veya acentesi kalkış ve/veya varış yeri olarak kabul edilir.
6) Belediye sınırları içerisinde izlenecek güzergah olarak D1 yetki belgesiyle yapılan taşımalarda kullanılan güzergahlar izlenir. Bu güzergahların dışında bir güzergah izlenebilmesi için ilgili belediye tarafından yazılı izin verilmesi ve bu hususta alınan yazılı iznin Bakanlığa sunulması şarttır.
7) Ücret ve zaman tarifeleri, yolcu bileti, ara durak, taşıma hattı ile belediye sınırları dışındaki güzergâhlara ilişkin hususlarda yapılacak uygulamalar için KTY hükümleri esas alınır.
8) Taşıma hatlarının sayısı, yetki belgesinde kayıtlı araç sayısına göre aşağıda belirtilmiştir.

1-2 araç;

1 taşıma hattı

3-4 araç;

en fazla 2 taşıma hattı

5-6 araç;

en fazla 3 taşıma hattı

7-8 araç;

en fazla 4 taşıma hattı

9-10 araç;

en fazla 5 taşıma hattı

9) Yetki belgesi sahipleri, zaman tarifelerini aksatmamak kaydıyla yetki belgelerinde kayıtlı taşıtlarla tarifesiz yolcu taşımacılığı da yapabilirler.

g) Tahditli plakalı otobüsler;
1) Yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilmez.
2) İlgili belediye mücavir alanı dışına çıkarak taşıma yapamazlar.
3) Okul servis aracı olarak kullanılması halinde, bu taşıtların hizmet vermekte olduğu okulun öğrencilerini, okulca düzenlenen veya iştirak edilen gezi, tören, kutlama ve benzeri amaçla belediye sınırları (mücavir alanı dahil) dışına götürüp-getirebilirler.
ğ)
Bu Genelgede yer almayan hususlarda yapılacak uygulamalar için KTY esas alınır.

3- Değiştirme usulü, geçiş süreci ve geçici hükümler:

Mevcut Y ve FY yetki belgelerinin D4 ve F1 yetki belgeleriyle değiştirilmesi usulü, geçiş süreci ve geçici hükümler aşağıda belirtilmiştir.

a) Mevcut Y ve FY yetki belgelerinin D4 ve F1 yetki belgeleriyle değiştirilmesi işlemleri KTY’nin Geçici 7 nci maddesi çerçevesinde ve aşağıdaki usule göre gerçekleştirilir.
1) Y veya FY yetki belgesi sahibi ilgili Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne mevcut Y veya FY yetki belgesinin D4 veya F1 yetki belgesiyle değiştirilmesi için yazılı olarak başvurur.
2) İlgili Ulaştırma Bölge Müdürlüğü en geç 5 iş günü içinde başvuru sahibinin dosyasını Y veya FY yetki belgesini düzenleyen kurumdan yazılı olarak ister.
3) İlgili kurum en geç 5 iş günü içinde Ulaştırma Bölge Müdürlüğünün dosya istem yazısının gereğini yapar.
4) İlgili Ulaştırma Bölge Müdürlüğü mevcut Y yetki belgelerinin D4 yetki belgesiyle değiştirilmesi esnasında bunların mevcut taşıma hattı, güzergahı, ara duraklarını esas alır ve bunları yetki belgesine kaydeder.

5) İlgili Ulaştırma Bölge Müdürlüğü mevcut Y yetki belgelerinin D4 yetki belgesiyle değiştirilmesi esnasında bunların mevcut taşıt sayısına bakmaksızın 31/12/2012 tarihine kadar geçerli olmak üzere yetki belgesine kaydeder. Ancak yetki belgesinde kayıtlı bu taşıtlardan herhangi bir sebeple yetki belgesinden düşüm yapılması halinde düşümü yapılan taşıtın yerine yetki belgesindeki taşıt sayısı 10 adedin altına düşünceye kadar yeni taşıt ilavesi yapmaz.
b)
Mevcut Y yetki belgelerinin D4 yetki belgesiyle değiştirilmesi esnasında herhangi bir yetki belgesi ve/veya taşıt kartı ücreti alınmaz.
c)
Mevcut FY yetki belgelerinin F1 yetki belgesiyle değiştirilebilmesi için yetki belgesi sahiplerinin KTY’nin F1 yetki belgesi için öngördüğü şartları sağlamaları ve geçerli ücret farkını ödemeleri şarttır.
ç)
Mevcut Y ve FY yetki belgesi sahiplerinin bu yetki belgelerini en geç 31/10/2011 tarihine kadar D4 veya F1 yetki belgeleriyle değiştirmeleri şarttır. Bu tarihten sonra değiştirme işlemi yapılmaz. Y ve FY yetki belgesi sahipleri 31/10/2011 tarihine kadar mevcut yetki belgelerini değiştirmezlerse değiştirme haklarını kaybetmekle birlikte faaliyetlerini yetki belgelerinin geçerlilik süresinin sonuna kadar devam ettirebilirler. Bu sürenin bitiminde yetki belgeleri geçersiz olur.
d)
31/10/2011 tarihine kadar mevcut Y türü yetki belgelerinin D4 yetki belgesiyle değiştirilmesi dışında yeni D4 yetki belgesi düzenlenmez.
e)
Bakanlıkça verilen yetki çerçevesinde Y ve FY yetki belgelerini düzenlemiş kurumlar, belge değiştirme bitim tarihi olan 31/10/2011 tarihinden sonra kurumlarında kalan bütün dosyaları ilgili Ulaştırma Bölge Müdürlüklerine en geç 31/12/2011 tarihine kadar gönderirler.

4- Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Bu Genelgenin yürürlüğe girmesiyle 26.01.2009 tarihli ve 2009/KUGM-06/YOLCU sayılı Genelge yürürlükten kalkar.

 5- Yürürlük

Bu Genelge 01.01.2011 tarihinde yürürlüğe girer.

Bu Genelge, 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2, 10 ve 35 inci maddeleri, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 83 üncü maddesi çerçevesinde olmak üzere bunların Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye istinaden yürürlüğe konulmuştur.

Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

 

Binali YILDIRIM
Bakan

DAĞITIM:

81 İl Valiliği

Ulaştırma Bölge Müdürlükleri

 


 


SAYI: B.11.0.KUG.0.12.00.02.215.02.02/7868                                         17/05/2011
KONU: D4 Yetki Belgesi


GENELGE
(2011/KUGM-  11 /YOLCU)

İlgi: a) 28/12/2010 tarihli ve 2011/KUGM-03/YOLCU numaralı Genelge.
       b) 22/03/2011 tarihli ve 2011/KUGM-09/YOLCU numaralı Genelge.

İlgi (a) Genelge ve bu genelgede değişiklik yapan ilgi (b) Genelge’nin uygulanması esnasında ortaya çıkan ihtiyaçlar üzerine geçiş süreci de dikkate alınarak;

1 – İlgi (a) Genelge’nin “Kurallar” başlıklı 2 nci maddesinin (ğ) bendinin bent numarasının (ı) olarak değiştirilmesi ve (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ğ) ve (h) bentlerinin eklenmesi;

“ğ) Tahsisli plakalı otobüsler yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilebilir.
h) Yukarıdaki (g) ve (ğ) bentlerinde geçen;
Tahditli plaka: Belirli bir idari bölge sınırları içinde belirli bir yolcu taşımacılık faaliyetinde kullanılan otobüsler için belirli harf veya harfler kullanılarak sınırlı/belirli sayıda verilen ve bu yolla bu faaliyette kullanılan otobüslerin toplam sayısını sınırlayan/belirleyen plakaları,
Tahsisli plaka: Belirli bir idari bölge sınırları içinde belirli bir yolcu taşımacılık faaliyetinde kullanılan otobüsler için belirli harf veya harfler kullanılarak sayı sınırlaması olmaksızın verilen ve bu yolla bu faaliyette kullanılan otobüslerin toplam sayısını sınırlamayan plakaları,
ifade eder.”

2 – İlgi (a) Genelge’nin; “Değiştirme usulü, geçiş süreci ve geçici hükümler” başlıklı 3 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilerek yeniden düzenlenmesi,

“3 – Değiştirme usulü, geçiş süreci ve geçici hükümler:

a) Değiştirme usulü ve geçiş süreci: Mevcut Y ve FY yetki belgelerinin D4 ve F1 yetki belgeleriyle değiştirilmesi işlemleri KTY’nin Geçici 7 nci maddesi çerçevesinde ve aşağıdaki usule göre gerçekleştirilir.

1) Y veya FY yetki belgesi sahibi ilgili Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne mevcut Y veya FY yetki belgesinin D4 veya F1 yetki belgesiyle değiştirilmesi için yazılı olarak başvurur.

2) İlgili Ulaştırma Bölge Müdürlüğü en geç 5 iş günü içinde başvuru sahibinin dosyasını değiştirmek istediği Y veya FY yetki belgesini düzenleyen kurumdan yazılı olarak ister.

3) İlgili kurum en geç 5 iş günü içinde Ulaştırma Bölge Müdürlüğünün dosya istem yazısının gereğini yapar.

4) İlgili Ulaştırma Bölge Müdürlüğü, mevcut Y yetki belgesinin D4 yetki belgesiyle değiştirilmesi esnasında; bunların mevcut taşıma hattı, güzergâhı ve ara duraklarını herhangi bir sayı sınırlaması olmaksızın mevcut Y yetki belgesinin geçerlilik süresinin sonuna kadar düzenleyeceği D4 yetki belgesine kaydeder.

5) İlgili Ulaştırma Bölge Müdürlüğü, mevcut Y yetki belgesinin D4 yetki belgesiyle değiştirilmesi esnasında; Y yetki belgesinde kayıtlı sözleşmeli olanlar dâhil mevcut taşıtlarını, sayısına bakmaksızın D4 yetki belgesine kaydeder. D4 yetki belgesine kaydedilen 10 adedin üzerindeki taşıtlar için; geçerlik süresi 31/12/2012 tarihinden önce biten yetki belgeleri için yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihine kadar,  geçerlilik süresi 31/12/2012 tarihinden sonra biten yetki belgeleri için ise 31/12/2012 tarihine kadar geçerli taşıt kartı düzenlenir.

6) Y veya D4 yetki belgesinde kayıtlı sadece özmal taşıtlardan birinin herhangi bir sebeple yetki belgesinden düşümü halinde, düşümü yapılan taşıtın/taşıtların yerine aynı veya daha az koltuk kapasitesine sahip yeni taşıt/taşıtlar kaydedilebilir. Düşümü yapılan taşıtın yerine bu taşıtın koltuk kapasitesinden daha fazla koltuk kapasitesine sahip taşıt/taşıtlar ise kaydedilmez.

7) Mevcut Y yetki belgelerinin D4 yetki belgesiyle değiştirilmesi esnasında herhangi bir yetki belgesi ve/veya taşıt kartı ücreti alınmaz.

8) Mevcut FY yetki belgelerinin F1 yetki belgesiyle değiştirilebilmesi için yetki belgesi sahiplerinin KTY’nin F1 yetki belgesi için öngördüğü şartları sağlamaları ve geçerli ücret farkını ödemeleri şarttır.

9) Mevcut Y veya FY yetki belgesi sahiplerinin bu yetki belgelerini en geç 31/10/2011 tarihine kadar D4 veya F1 yetki belgesiyle değiştirmeleri şarttır. Bu tarihten sonra değiştirme işlemi yapılmaz.

Y veya FY yetki belgesi sahipleri 31/10/2011 tarihine kadar mevcut yetki belgelerini
değiştirmezlerse değiştirme haklarını kaybetmekle birlikte faaliyetlerini yetki belgelerinin geçerlilik süresinin sonuna kadar devam ettirebilirler. Bu sürenin bitiminde Y veya FY yetki belgeleri geçersiz olur.

10) Bakanlıkça verilen yetki çerçevesinde Y ve FY yetki belgelerini düzenlemiş kurumlar, belge değiştirme bitim tarihi olan 31/10/2011 tarihinden sonra kurumlarında kalan sözkonusu yetki belgeleriyle ilgili bütün dosyaları ilgili Ulaştırma Bölge Müdürlüklerine en geç 31/12/2011 tarihine kadar gönderirler.

b) Geçici hükümler:

1) 31/10/2011 tarihine kadar, mevcut Y yetki belgelerinin D4 yetki belgeleriyle değiştirilmesi dışında yeni D4 yetki belgesi düzenlenmez.

2) 2010 yılı içinde herhangi bir sebeple Y yetki belgelerinden düşümü yapılan taşıt/taşıtlar yerine herhangi bir taşıt ilavesi yapılmamış ise; 31/10/2011 tarihine kadar bu maddenin (a) bendinin 6 ncı alt bendinde belirtilen kurallara uymak kaydıyla bu durumda olan taşıt sayısı kadar taşıt ilavesi yapılabilir.

3) 31/12/2011 tarihine kadar; Y yetki belgesi sahiplerinin bir tüzel kişilik çatısı altında toplanması ve kendilerine ait taşıtlarını bu tüzel kişilik adına tescil ettirmiş olmaları halinde; bu tüzel kişilik adına, ilgi (a) Genelge’nin 2 nci maddesinin (b) bendi ile yukarıdaki 1 inci alt bent hükümleri aranmadan yeni D4 yetki belgesi düzenlenir ve bu Y yetki belgelerinde kayıtlı taşıtlar, sayısına bakılmaksızın 31/12/2012 tarihine kadar geçerli olacak şekilde tüzel kişilik adına düzenlenmiş bulunan D4 yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilir.

4) İlgili Ulaştırma Bölge Müdürlüğü, Y yetki belgesinin D4 yetki belgesine dönüşümü esnasında taşıt belgesinde kayıtlı resmi plakalı taşıtları da sayısına bakmaksızın D4 yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydeder. D4 yetki belgesine kaydedilen taşıtlar için; geçerlilik süresi 31/12/2012 tarihinden önce biten yetki belgeleri için yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihine kadar,  geçerlilik süresi 31/12/2012 tarihinden sonra biten yetki belgeleri için ise 31/12/2012 tarihine kadar geçerli taşıt kartı düzenlenir.
 
5) 1/1/2011 – 31/12/2011 tarihleri arasında uygulanmak üzere; KTY’nin 18 inci maddesi doğrultusunda yapılacak D4 yetki belgesi yenileme işlemlerinde; tam ücret yerine aynı Yönetmeliğin Geçici 7 nci maddesinde yer alan % 85 indirimli yetki belgesi ücreti (825 TL) esas alınarak bu ücretin % 15’ i veya % 50’ si oranında yenileme ücreti tahakkuk ettirilir.

6) Y yetki belgesinin geçerlilik süresi sona erdikten sonraki 30 gün içerisinde Y yetki belgesini yenilemek suretiyle D4 yetki belgesine dönüştürmek isteyen yetki belgesi sahiplerinden de yukarıdaki 5 inci alt bentte açıklandığı üzere % 85 oranındaki indirimli ücretin yarısı (413 TL) alınır ve D4 yetki belgesine dönüştürülerek yenilenir.

7) İlk defa 25/2/2004 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde Valiliklerce Y yetki belgesi düzenlenebilmesine ilişkin 16/8/2004 tarihli ve 13835-30606 sayılı Bakanlığımız talimatından önceki bir tarihte alınmış il/ilçe trafik komisyonu kararlarına istinaden verilmiş tahditli plakaya sahip otobüslerle iliçi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanlar; 31/12/2011 tarihine kadar durumlarını, yenilenerek 11/6/2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği ve bu Genelge’ye uygun hale getirmek zorundadırlar. Bu süre zarfında söz konusu otobüslerin il/ilçe trafik komisyonu kararlarına istinaden ve bu kararların sınırları çerçevesinde yaptıkları taşımacılık faaliyetlerine izin verilir.”
 
4 – İlgi (b) Genelge’nin yürürlükten kaldırılması,

3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2, 10 ve 35 inci maddeleri, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 83 üncü maddesi çerçevesinde olmak üzere bunların Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye istinaden uygun görülmüştür.

Bilgilerinizi ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

 

          M. Habib SOLUK
                  Bakan


DAĞITIM:
81 İl Valiliği
Ulaştırma Bölge Müdürlükleri